Indhold
Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2017.03 Kolonihaveområder

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.03 Kolonihaveområder
Titel Kolonihaveområder
Forslagsdato 5. juni 2018
Høring start 26. juni 2018
Høring slut 14. august 2018
Dato for vedtagelse 23. april 2019
Dato for ikrafttræden 1. maj 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for regulering af bebyggelsesprocenten i syv kolonihaveområder.

Redegørelse

Kommuneplanændringen sker som et led i tilvejebringelse af et tidssvarende plangrundlag for kolonihaveområderne.

Kommuneplanændringen sikrer, at der er overensstemmelse mellem de bygningsregulerende bestemmelse i kommuneplanen og de aftaler, der er indgået med kolonihaveforeningerne. På sigt kan der lokalplanlægges for de enkelte områder, så der også er overensstemmelse med lokalplanniveauet.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.03 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-030-0007.

Høringsperioden

Som det ses på kortet omfatter ændringen syv kolonihaveområder i Esbjerg Kommune.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Rammedel

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: