Indhold
Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2017.10 Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.10 Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien
Titel Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien
Forslagsdato 8. oktober 2018
Høring start 11. oktober 2018
Høring slut 6. december 2018
Dato for vedtagelse 4. februar 2019
Dato for ikrafttræden 21. februar 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for et rekreativt område til Blandede boliger og Plejecenterformål.

Som det ses på kortet, omfatter ændringen et område mellem Krebsestien og Grønlandsparken i Gjesing nord, Esbjerg.

 

Redegørelse

Sundhed & Omsorg har i en årrække haft en reservation til plejecenter i det grønne rekreative område ved Gjesing Ringvej. Denne reservation ønskes nu realiseret. Ændringen vil medføre, at arealanvendelsen i området ændres fra grønt rekreativt område til boligområde og offentligt område, ligesom ændringen vil give mulighed for tættere og højere byggeri i området som helhed. Med ændringen deles enkeltområdet op i fire enkeltområder, hvor der udlægges blandede boligområder mod nord og syd, det nederste forbliver som et grønt rekreativt område mens det midterste enkeltområde udlægges til offentlige formål, hvor reservation til plejecenter fastholdes.

Samlet set giver ændringen mulighed for etablering af et plejecenter omgivet af boligområder til etage- og lave boliger. Muligheden for at etablere forskellige boligtyper skal på bedst mulig vis understøtte plejecentrets tilbud. Boligområderne kan indeholde liberale erhverv med naturlig tilknytning til området.

Rammeområderne er vurderet i henhold til de nye bestemmelser i planloven om udpegning af oversvømmelsestruede områder i kommuneplanen.
Esbjerg Kommunes oversvømmelsessandsynlighedskort indikerer ikke risiko for oversvømmelse af området fra vandløb eller lignende. Der er kun mindre lavninger (bluespots) i området, hvor overfladevand ville kunne samle sig, og disse vil ydermere kunne jævnes ud i forbindelse med anlægsarbejdet
Området udpeges dermed ikke som oversvømmelsestruet.

Arealets afgrænsning af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.10 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 03-020-0001.

Indkaldte idéer

I perioden 19-12-2017 til 09-01-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt med en tilføjelse i redegørelsen.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres det meste af et Grønt rekreativt område til henholdsvis Blandet boligområde og Offentligt område. Mindre del af Grønt danmarkskort ændres til Blandet boligområde. I forbindelse hermed ændres den Planlagte zonegrænse. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses, at enkeltområde 03-020-110 udskilles til fire nye enkeltområder 03-020-140,03-020-180 og 03-020-190 samt en lille del til enkeltområde 03-020-141. En mindre del af enkeltområde 03-020-020 inddrages under enkeltområde 03-020-140. En lille del af enkeltområde 03-020-110 inddrages under enkeltområde 03-020-020.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: