Indhold
Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2017.12 Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.12 Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej
Titel Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej
Forslagsdato 4. juni 2018
Høring start 6. juni 2018
Høring slut 1. august 2018
Dato for vedtagelse 8. oktober 2018
Dato for ikrafttræden 10. oktober 2018
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for højere byggeri.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Banen og Kjersing Ringvej i Esbjerg.

Redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for et område i Kjersing ændres kommuneplanen. Ændringen medfører, at der i området er mulighed for bygningshøjde på op til 25 meter.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.12 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 08-030-0007.

Afgrænsninger af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal lokalplan og kommuneplantillæg ledsages af en miljøvurdering af planforslagene. Idet kravene til indholdet i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten er næsten identiske, er miljøkonsekvensrapporten suppleret, således at den ligeledes opfylder kravene til miljøvurderingen af planforslagene.

Der henvises til miljøkonsekvensrapporten for en vurdering af planens potentielle indvirkning på miljøet. Her findes desuden en nærmere beskrivelse af, hvordan de to vurderinger er integreret.

I miljøkonsekvensrapporten redegøres for planernes væsentlige miljøpåvirkninger. Der redegøres desuden for, hvilke afhjælpende foranstaltninger der opstilles for at imødegå de påviste miljøpåvirkninger. Der redegøres for de vurderede alternativer, ligesom der opstilles et overvågningsprogram. I mljøkonsekvensrapportens kapitel 1 er indsat et ikke-teknisk resumé, der oversigtligt redegør for miljøpåvirkningerne og de afværgende foranstaltninger.

I bilag til den endelige kommuneplanændring, fremgår den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering, samt et notat, der redegør for processen vedrørende miljøvurderingen af forslag til lokalplan nr. 08-030-0007 og kommuneplanændring nr. 2017.12.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

 

 

Rammedel

Af kortet kan ses at ændringen omfatter enkeltområde 08-030-260. 

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: