Indhold
Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet
Titel Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet
Forslagsdato 21. januar 2019
Høring start 24. januar 2019
Høring slut 7. februar 2019
Dato for vedtagelse 6. maj 2019
Dato for ikrafttræden 15. maj 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for et nyt boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Rybners Gymnasium og Svømmestadion ved Grådybet i Esbjerg.

Redegørelse

Kommuneplanændringen omhandler dels en ændring af arealanvendelsen for en del af området og dels en ændring af bebyggelsesprocenten for en anden del af området.

Ændring af arealanvendelsen fra offentligt område til boligområde skal sikre tilstrækkeligt parkeringsareal til de boliger, der skal opføres i området.

Bestemmelsen om bebyggelsesprocenter ændres fra ”bebyggelsesprocenten fastsættes til max 200 for hver ejendom” til: ”bebyggelsesprocenten fastsættes til max 200 for området under et”.

Bebyggelsesprocenten ændres for at give en større fleksibilitet for disponeringen af området.

Afgrænsninger af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.14 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-020-0008.

Indkaldte idéer

I perioden 22-01-2018 til 05-02-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Offentligt område til Blandet boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at ændringen vedrøre enkeltområde 01-020-061 og at enkeltområde 01-020-62 udskilles fra enkeltområde 01-020-060.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: