Indhold
Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2018.20 Arealkrævende Erhverv

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2018.20 Arealkrævende Erhverv
Titel Arealkrævende Erhverv
Forslagsdato 8. oktober 2018
Høring start 9. oktober 2018
Høring slut 4. december 2018
Dato for vedtagelse 21. januar 2019
Dato for ikrafttræden 23. januar 2019
Endelig vedtaget offentlighedsdato 23. januar 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for ny arealkrævende erhvervsaktivitet.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område mellem Esbjergmotorvejen og Andrup, nord for Tovrup i Esbjerg.

 

Redegørelse

Ændringen sker på baggrund af Esbjerg Kommunes overordnede målsætning om erhvervsudvikling, hvor der ønskes en styrkelse af kommunens internationale erhvervsfokus. Der er i den sammenhæng behov for et stort erhvervsorienteret areal.

Med ændringen vil Esbjerg Kommune udlægge et større samlet område til erhvervsformål, hvor det er de samme overordnede bestemmelser, der gælder i hele området. Som led i denne forenkling begrænses antallet af enkeltområder.

For at åbne for en bredere erhvervsmæssig anvendelse åbner ændringen mulighed for at der, udover havnerelaterede erhverv, også kan etableres arealkrævende erhverv op til klasse 5 i projektområdet. Ændringen indebærer, at der kan tillades tilknyttet kontorvirksomhed og at der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og tekniske anlæg, som højspændingsstation, nødstrømsanlæg og varmegenvindingsbygning. Der er i projektområdet udlagt areal til grønt danmarkskort, som med ændringen ændrer anvendelse til erhvervsformål. Det udlagte areal til grønt danmarkskort var en planlagt forbindelse, hvis primære formål var på sigt at skabe en grøn, rekreativ forbindelse mellem Andrup og Kvaglund. Forbindelsen er ikke realiseret, hvorfor arealet i dag er uden rekreativ og naturmæssig betydning for området, ligesom det ikke er relevant at udlægge erstatningsarealer andre steder i kommunen.

Grønt Danmarkskort er opdelt i fire kategorier; særligt værdifuld natur, potentiel natur, økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse. Idet der ikke planlægges for Grønt Danmarkskort i området, bortfalder den planlagte økologiske forbindelse og potentielle økologiske forbindelse også.

I forbindelse med lokalplanlægningen for området sikres det, at der etableres en grøn, rekreativ forbindelse parallelt med Andrupvej samt et grønt område mellem erhvervsområdet og Andrup.

Med ændringen planlægges der ikke længere for følgende bestemmelser og bindinger indenfor projektområdet:

• Hovedvandledning 
• Bevaringsværdig bygning
• Økologisk forbindelse
• Potentiel økologisk forbindelse
• Sammenhængende bebyggelse
• Skovrejsning
• Kulturmiljø

Indenfor projektområdet findes følgende bindinger, som vil blive søgt ophævet efter planens vedtagelse:

• Beskyttet natur
• Skovbyggelinje 

I området omkring projektområdet findes to bindinger som afkaster bufferzoner ind i projektområdet:

• Fredet fortidsminde (nord for Andrupvej)
• Naturgasledning (på vestsiden af motorvejen)

Herudover findes der i det omgivende område tre bindinger, som tangerer projektområdet:

• Særtransportrute
• Reservation til primærvej (motorvejstraceet)
• Sten- og jorddige (syd for Tovrupvej)

Ovenstående optræder som bindinger i arealet, men er ikke til hindring for anvendelsen af projektområdet.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til ændring 2018.20 udarbejdes VVM og Forslag til Lokalplan 10-030-0006. 

Indkaldte idéer

I perioden 01-06-2018 til 15-06-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Der er lavet en frivillig miljøvurdering af forslag til kommuneplanændring og lokalplan af det konkrete projekt. Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslagene.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt med mindre justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres nogle arealer med Grønt danmarkskort og Jordbrugsområde til Erhvervsområde, det medfører at Virksomhedsstøjisolinjen og den Planlagte zonegrænse ændres.

Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at:

  • Enkeltområde 10-030-040, 10-030-050, 10-030-042, 10-030-052, 04-010-120 udgår og sammenlægges til et enkeltområde 10-030-020.
  • En del af enkeltområde 10-020-041 og mindre dele af enkeltområde 11-030-010 og 10-030-051 sammenlægges også med enkeltområde 10-030-020.
  • og at der sker mindre justeringer i Hoved- og Underområdegrænserne.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg kommunes WebKort.

 

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: