Indhold
Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2019.31 Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2019.31 Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme
Titel Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme
Forslagsdato 19. august 2019
Høring start 27. august 2019
Høring slut 22. oktober 2019
Dato for vedtagelse 2. december 2019
Dato for ikrafttræden 11. december 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for udvidelse af Ribe fjernvarmes anlæg.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Mosevej og Sorsigvej i Ribe.

Redegørelse

Ribe Fjernvarme ønsker at udvide det eksisterende fjernvarmeanlæg på adressen Mosevej 100 i Ribe med en ekstra akkumuleringstank. Udvidelsen er nødvendig for at Ribe Fjernvarme fortsat kan levere billig og miljøvenlig fjernvarme.

Arealet ved Ribe Fjernvarme er i dag udlagt til ’område til teknisk anlæg’ og det omkringliggende areal er udlagt til ’grønt danmarkskort’. Det er ikke muligt, at udvide anlægget inden for det allerede udlagte område, da det skal være muligt at vende med lastbiler inde på området. Det er derfor nødvendigt, at ændre i alt 0,37 ha fra  ’grønt danmarkskort’ til ’område til teknisk anlæg’. Udvidelsen vurderes at være samfundsmæssigt nødvendig.

Området er udlagt som ’grønt danmarkskort’ i  kategorien økologisk forbindelse. Med ophævelsen af grønt danmarkskort på arealet ophæves bindingen økologisk forbindelse også.  

Det berørte område er fredskovspligtigt. Miljøstyrelsen har givet tilladelse til at fredskovspligten ophæves på det pågældende areal mod at der udlægges dobbelt så meget erstatningsskov. Erstatningsskoven søges placeres inden for enten ’grønt danmarkskort’ og ’grønt rekreativt område’, hvor skoven kan understøtte natur og rekreation.   

Den maksimale bygningshøjde hæves fra 20 til 30 meter for at give mulighed for en ny akkumuleringstank.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.31 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 40-040-0005.

Indkaldte idéer

I perioden 30-01-2019 til 13-02-2019 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af Grønt Danmarkskort til Område til Teknisk anlæg. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at en mindre del af enkeltområde 40-040-070 sammenlægges med enkeltområde 40-040-090.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: