Indhold
Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2019.36 Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2019.36 Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning
Titel Ændring 2019.36
Forslagsdato 3. juni 2019
Høring start 6. juni 2019
Høring slut 1. august 2019
Dato for vedtagelse 3. oktober 2019
Dato for ikrafttræden 11. oktober 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger mod potentiel oversvømmelse i forbindelse med planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse med videre.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område i og omkring indre by i Esbjerg.

Redegørelse

Området er vurderet i risiko for blive udsat for oversvømmelse i forbindelse med skybrud eller langvarige regnhændelser.

Ved Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning (Planloven) er der indføjet nye bestemmelser om at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv i de udpegede områder.

Dette skal ske senest ved førstkommende revision af kommuneplanen.

Dog skal der ved kommuneplanændringer, som følges af et ønske om en ny lokalplan i forbindelse med byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. ske udpegning på dette tidspunkt, hvis der foreligger viden om, at området kan blive oversvømmelsestruet som følge af klimaforandringer.

Dette er tilfældet for forslag til Lokalplan nr. 01-010-0021 for en del af den indre by i Esbjerg.

Vurderingen i forhold til oversvømmelsesrisiko:

Oversvømmelseskort, som i 2014 er udarbejdet i forbindelse med Esbjerg Kommunes klimatilpasningsplan viser, at der er risiko for fremtidige oversvømmelser i Esbjerg Indre By, jf. figur 1.

Nye beregninger udført af DIN Forsyning viser endvidere, at kapaciteten i dele af fælleskloakken allerede er overskredet ved en nuværende 10 års regnhændelse, hvilket bl.a. skyldes høje befæstelsesgrader på 80-90% i de mest centrale dele af indre by.

Dette underbygges af data fra Forsikring & Pension om klimarelaterede skadesanmeldelser.

Derfor forventes den planlagte ændring med en øget byfortætning med mere befæstelse og flere tagflader i Lokalplanforslag 01-010-0021, at medføre en forværring af problemer med stuvning over terræn i fremtiden på grund af hyppigere og kraftigere klimabetingede regnhændelser, hvis der ikke iværksættes afværgeforanstaltninger.

Omfanget af klimabetingede skader vil generelt være større ved den enkelte regnhændelse, jo længere gentagelsesperiode der er tale om.

Således vil udbredelsen af oversvømmelserne stige, når der er tale om en 20-, 50-, eller 100 års hændelse sammenlignet med en 10 års hændelse med klimafaktor, hvor den forventede udbredelse er angivet på kortet herunder.

Dele af det planlagte lokalplanområde er separatkloakeret hvilket betyder mere plads til regnvand i kloaksystemet. Dog er servicekravet, som er besluttet via Spildevandsplanen, begrænset til sikring mod stuvning på terræn op til en 5 års hændelse.

Kloaksepareringen medfører på sigt en øget udledning af regnvand til recipient. For lokalplanområdet gælder, at separeret regnvand vil skulle udledes til Esbjerg Havn, hvilket også vil gælde for det resterende kloak opland, der følger afgrænsningen på kortet i figur 1 nedenfor. Det er vurderet, at der vil blive stillet krav i forbindelse med meddelelse af udledningstilladelse til recipient.

Samtidig er der større områder i indre by, som af DIN Forsyning ikke er planlagt separatkloakeret inden for de næste 10 år. Konsekvensen vil være, at der vil være risiko for opstuvning af opblandet spildevand i kældre og på terræn i forbindelse med skybrud eller langvarige regnhændelser. Der vil desuden være risiko for en miljømæssig konsekvens i form af overløb til Esbjerg Havn.

I den nederste del af gågaden er der en del gårdrum i retning mod Borgergade, som har stejl hældning ned mod gågaden. Dette forøger risikoen for, at store dele af det regnvand, som under skybrud eller langvarig regn ikke kan løbe i afløb, vil kunne ende i gågaden eller give gener i lavere beliggende områder i Skolegade/Stormgade området.

En kraftig regnhændelse inden for kloakoplandet kan således påvirke andre områder inden for samme kloakopland, ligesom områderne deler recipient.

Tilsvarende vil der være behov for et større potentielt område for at kunne finde egnede lavninger/grønne områder til mulig opmagasinering af regnvandet i hændelsessituationer.

Dette er baggrunden for, at udpegningen af området med oversvømmelsesrisiko i den aktuelle kommuneplanændring er foretaget under hensyntagen til de eksisterende afgrænsninger for kloakopland og vandopland.

Fig.1: Oversvømmelseskortlægning med forventet udbredelse af oversvømmelse i lavninger og forventede stuvningsproblemer i afløbssystemet.

Overordnet set indikerer de geologiske forhold i Indre by, at lokalplanområdet er velegnet til nedsivning af regnvand.

Det vurderes derfor, at der vil være både samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele ved at optimere tilbageholdelse af regnvand til nedsivning fremfor afledning til kloaksystemet og alternativt at etablere forsinkelse, hvor nedsivning ikke er mulig.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.36 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0021.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

Den nye bestemmelse i planloven betyder, at nuværende retningslinje KL.6 ændres til:

KL.6 I områder, der er udpeget som værende i risiko for oversvømmelser skal der etableres afværgeforanstaltninger i forbindelse med planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse med videre.

Udpegede områder fremgår af kommuneplankortet.

Redegørelse:

Udpegningen af områder, som er i risiko for oversvømmelse sker på baggrund af en forudgående kortlægning.

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og i forhold til den planlagte anvendelse af området.

Generelt skal afværgeforanstaltningerne prioritere løsninger, som tilbageholder mest muligt regnvand før afløb til kloaksystemet. I stedet skal løsningerne prioritere nedsivning, hvor jordbundsforholdene muliggør dette og alternativt forsinkelse.

Der skal arbejdes med helhedsorienterede løsninger, som i videst muligt omfang er robuste i forhold til senere ændringer i klimaet, og som inddrager hensynet til økonomi, miljø, natur og menneskers trivsel.

Rammedel

Bestemmelser

Den nye retningslinje KL.6 i hovedstrukturen udmøntes i følgende nye udvidede anvendelsesbestemmelse, som tilføjes allerede gældende bestemmelser og bindinger i rammerne inden for det udpegede område:

Udvidet anvendelsesbestemmelse:

Området er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse på grund af klimaændringer.

Ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse skal der derfor optages bestemmelser om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse.

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og til den planlagte anvendelse af området.

Generelt skal afværgeforanstaltningerne prioritere løsninger, som tilbageholder mest muligt regnvand før afløb til kloaksystemet og i stedet prioriterer nedsivning, hvor jordbundsforholdene muliggør dette.

Liste over de rammer som får den nye udvidet anvendelsesbestemmelse:

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider med et vist eksempel for ramme nr. 01-010-171.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: