• Forside /
  • Ændringer /
  • Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade

Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade

PDF

link

Baggrund

Ændringen vil give mulighed for bymidteanvendelse i forbindelse med opførelse af en cykelstibro.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Jernbanegade i Esbjerg.

Redegørelse

Kommuneplanændringen er et led i en transformation af banegårdsområdet på flere måder.

Det handler om, at banegårdsområdets bygninger efterhånden ikke anvendes så meget til togdriften, hvorfor der i den nærmeste fremtid vil blive andre funktioner, som forskellige bymidte forretninger og aktiviteter mv., som vil leje eller overtage disse bygninger. Udvidelsen af bymidten omkring banegården understøtter det overordnede ønske om at arbejde med en fokuseret bymidteudvikling i den østlige del af det centrale Esbjerg.

For at denne bygningsgenanvendelse eller bygningsfornyelse kan finde sted er der behov for at ændre kommuneplanens ramme, for den del af banegårdsområdet, som er beliggende nord for den gl. banegårdsbygning, hvor der på nuværende tidspunkt er en 3 etagers DSB bygning, Jernbanegade 37-39. Bygningen indeholder i dag forskellige servicefunktioner til togdriften, men forventes inden for overskuelig fremtid rømmet og i stedet for anvendt til byfunktioner, som den øvrige del af Esbjerg bymidte, herved åbnes for bedre trafikale forhold for cyklister, der ønsker at benytte bymidtens tilbud.

Kommuneplanens rammer vil give mulighed for ændring af anvendelsen, samtidig med den nuværende bygningsvolumen kan opretholdes.

Der gives mulighed for at lande en cykelstibro i området. Cykelstibroen skal forbinde Østerbyen med Esbjerg bymidte.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.08 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0023.

Indkaldte idéer

I perioden 02-10-2018 til 16-10-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Ved fristens udløb var der ikke kommet nogen idéer til forslaget.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af Område til teknisk anlæg til Bymidte. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at en del af enkeltområde 01-010-670 og en lille del af enkeltområde 01-010-690 sammenlægges til nyt enkeltområde 01-010-671.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

01-010-670 - Banegården
01-010-690 - Banegårdsterrænet