Ændring 2018.20 Arealkrævende Erhverv

PDF

link

Baggrund

Ændringen vil give mulighed for ny arealkrævende erhvervsaktivitet.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område mellem Esbjergmotorvejen og Andrup, nord for Tovrup i Esbjerg.

Redegørelse

Ændringen sker på baggrund af Esbjerg Kommunes overordnede målsætning om erhvervsudvikling, hvor der ønskes en styrkelse af kommunens internationale erhvervsfokus. Der er i den sammenhæng behov for et stort erhvervsorienteret areal.

Med ændringen vil Esbjerg Kommune udlægge et større samlet område til erhvervsformål, hvor det er de samme overordnede bestemmelser, der gælder i hele området. Som led i denne forenkling begrænses antallet af enkeltområder.

For at åbne for en bredere erhvervsmæssig anvendelse åbner ændringen mulighed for at der, udover havnerelaterede erhverv, også kan etableres arealkrævende erhverv op til klasse 5 i projektområdet. Ændringen indebærer, at der kan tillades tilknyttet kontorvirksomhed og at der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og tekniske anlæg, som højspændingsstation, nødstrømsanlæg og varmegenvindingsbygning. Der er i projektområdet udlagt areal til grønt danmarkskort, som med ændringen ændrer anvendelse til erhvervsformål. Det udlagte areal til grønt danmarkskort var en planlagt forbindelse, hvis primære formål var på sigt at skabe en grøn, rekreativ forbindelse mellem Andrup og Kvaglund. Forbindelsen er ikke realiseret, hvorfor arealet i dag er uden rekreativ og naturmæssig betydning for området, ligesom det ikke er relevant at udlægge erstatningsarealer andre steder i kommunen.

Grønt Danmarkskort er opdelt i fire kategorier; særligt værdifuld natur, potentiel natur, økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse. Idet der ikke planlægges for Grønt Danmarkskort i området, bortfalder den planlagte økologiske forbindelse og potentielle økologiske forbindelse også.

I forbindelse med lokalplanlægningen for området sikres det, at der etableres en grøn, rekreativ forbindelse parallelt med Andrupvej samt et grønt område mellem erhvervsområdet og Andrup.

Med ændringen planlægges der ikke længere for følgende bestemmelser og bindinger indenfor projektområdet:

• Hovedvandledning
• Bevaringsværdig bygning
• Økologisk forbindelse
• Potentiel økologisk forbindelse
• Sammenhængende bebyggelse
• Skovrejsning
• Kulturmiljø

Indenfor projektområdet findes følgende bindinger, som vil blive søgt ophævet efter planens vedtagelse:

• Beskyttet natur
• Skovbyggelinje

I området omkring projektområdet findes to bindinger som afkaster bufferzoner ind i projektområdet:

• Fredet fortidsminde (nord for Andrupvej)
• Naturgasledning (på vestsiden af motorvejen)

Herudover findes der i det omgivende område tre bindinger, som tangerer projektområdet:

• Særtransportrute
• Reservation til primærvej (motorvejstraceet)
• Sten- og jorddige (syd for Tovrupvej)

Ovenstående optræder som bindinger i arealet, men er ikke til hindring for anvendelsen af projektområdet.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til ændring 2018.20 udarbejdes VVM og Forslag til Lokalplan 10-030-0006.

Indkaldte idéer

I perioden 01-06-2018 til 15-06-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Der er lavet en frivillig miljøvurdering af forslag til kommuneplanændring og lokalplan af det konkrete projekt. Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslagene.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt med mindre justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres nogle arealer med Grønt danmarkskort og Jordbrugsområde til Erhvervsområde, det medfører at Virksomhedsstøjisolinjen og den Planlagte zonegrænse ændres.

Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at:

  • Enkeltområde 10-030-040, 10-030-050, 10-030-042, 10-030-052, 04-010-120 udgår og sammenlægges til et enkeltområde 10-030-020.
  • En del af enkeltområde 10-020-041 og mindre dele af enkeltområde 11-030-010 og 10-030-051 sammenlægges også med enkeltområde 10-030-020.
  • og at der sker mindre justeringer i Hoved- og Underområdegrænserne.


Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg kommunes WebKort.