• Forside /
  • Ændringer /
  • Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej

Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej

PDF

link

Baggrund

Ændringen vil give mulighed for attraktivt boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område nord for skolen ved Egedalvej i Grimstrup.

Redegørelse

Baggrunden for kommuneplanændringen er et ønske fra Esbjerg Kommune om at udlægge et område i Grimstrup til boligområde. Området er attraktivt og ligger tæt på både skov og skole. I den gældende kommuneplan er området udlagt til landzone, men planlagt overført til byzone. Størstedelen af det område, der ønskes ændret til boligområde, er i dag udlagt til teknisk anlæg, mens det dige, der afgrænser området mellem skolen og det nye boligområde, ligger i offentligt område.

Skolens område med boldbaner mod vest fastholdes i landzone, men ændrer anvendelse fra teknisk anlæg til Grønt område med idrætsformål.

Arealets afgræsning, omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.22 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 20-010-0003.

Indkaldte idéer

I perioden 02-10-2018 til 16-10-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Der er kommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen omhandlende manglende bilag IV-arter. Det er nu indarbejdet i kommuneplanen og ændringen er vedtaget endeligt med denne justering.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Område til teknisk anlæg samt en lille del af et Offentligt område til Lavt boligområde. En mindre del af et Område til teknisk anlæg ændres til Grønt område. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 20-010-210 udskilles fra enkeltområde 20-010-170 og udvides med en lille del af enkeltområde 20-010-110.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.