Ændring 2018.29 Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg

PDF

link

Baggrund

Ændringen vil give mulighed for nyt boligområde til socialt botilbud.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Niels Bohrs Vej og Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg.

Redegørelse

Det offentlige område ønskes ændret til boligområde for at give mulighed for placering af et socialt boligtilbud. Placeringen på uddannelsessletten begrundes i ønsket om at undgå nabokonflikter til andre boliger. Området udskilles som et eget rammeområde, hvor bebyggelsesprocenten og bygningshøjden sænkes væsentligt for også på denne måde at sikre, at der ikke bygges anden boligbebyggelse i nærheden af det aktuelle sociale boligtilbud.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.29 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-030-0006.

Indkaldte idéer

I perioden 03-12-2018 til 17-12-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Der er kommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen omhandlende manglende bilag IV-arter. Det er nu indarbejdet i kommuneplanen og ændringen er vedtaget endeligt med denne justering.

 

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Offentligt område til Lavt boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-030-240 udskilles fra enkeltområde 01-030-130.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

01-030-130 - Universiteterne