Ændring 2019.33 Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej

PDF

link

Baggrund

Ændringen vil give mulighed for at et tidligere daginstitutionsområde sammenlægges med et boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område Mulvadvej 51A+B i Bramming Sydby.

Redegørelse

Et mindre område ved Mulvadvej foreslås ændret fra offentligt område til boligområde. Ændringen er foreslået på baggrund af Børn & Kulturs ønske om ikke længere at anvende ejendommen til daginstitution. Ved at ændre plangrundlaget kan de ejendomme som er beliggende i det offentlige område sælges til privat beboelse. Området bliver en del af det allerede eksisterende boligområde og får dermed de samme bestemmelser som dette.

Det betyder at den gældende lokalplan for området aflyses, så kommuneplanen fremadrettet regulerer områdets anvendelse.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammebestemmelser, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 11-02-2019 til 25-02-2019 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Offentligt område til Lavt boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 21-020-090 sammenlægges med enkeltområde 21-020-030.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen:

21-020-030 - Område mellem Muldvadvej og Ribevej

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

21-020-030 - Område mellem Muldvadvej og Ribevej
21-020-090 - Område ved Gårdhaven