• Forside /
  • Ændringer /
  • Ændring 2019.35 Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej

Ændring 2019.35 Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej

PDF

link

Baggrund

Ændringen vil give mulighed for opførelse af et nyt kontordomicil i eksisterende erhvervsområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Varde Hovedvej og Vardevej i Bramming.

Redegørelse

Poly Tech i Bramming ønsker at opføre et nyt kontordomicil ved industrivej i Bramming. En del af området er i dag beliggende i landzone. Der skal udarbejdes en lokalplan, der overfører området fra landzone til byzone i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der skal udarbejdes en ændring af kommuneplanen, da den del af det pågældende område, der er beliggende i landzone, er omfattet af en kommuneplanramme, der ikke vil være i overensstemmelse med byggeri til erhvervsformål.

Poly Tech ønsker at opføre et kontorbyggeri i to etager med fladt tag, og derfor ændres bygningshøjden fra 8½ m til 2 etager. Dertil parkeringsareal og udendørs opholdsarealer.

En del af området er fredskov, og omfattet af vejbyggelinjer fra Varde Hovedvej.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.35 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 21-030-0011.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Rammedel

Af kortet kan ses at en del af enkeltområde 21-030-130 og enkeltområde 21-030-140 udskilles og sammenlægges til nyt enkeltområde 21-030-131.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.