Ændring 2019.36 Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning

PDF

link

Baggrund

Ændringen vil sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger mod potentiel oversvømmelse i forbindelse med planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse med videre.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område i og omkring indre by i Esbjerg.

Redegørelse

Området er vurderet i risiko for blive udsat for oversvømmelse i forbindelse med skybrud eller langvarige regnhændelser.

Ved Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning (Planloven) er der indføjet nye bestemmelser om at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv i de udpegede områder.

Dette skal ske senest ved førstkommende revision af kommuneplanen.

Dog skal der ved kommuneplanændringer, som følges af et ønske om en ny lokalplan i forbindelse med byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. ske udpegning på dette tidspunkt, hvis der foreligger viden om, at området kan blive oversvømmelsestruet som følge af klimaforandringer.

Dette er tilfældet for forslag til Lokalplan nr. 01-010-0021 for en del af den indre by i Esbjerg.

Vurderingen i forhold til oversvømmelsesrisiko:

Oversvømmelseskort, som i 2014 er udarbejdet i forbindelse med Esbjerg Kommunes klimatilpasningsplan viser, at der er risiko for fremtidige oversvømmelser i Esbjerg Indre By, jf. figur 1.

Nye beregninger udført af DIN Forsyning viser endvidere, at kapaciteten i dele af fælleskloakken allerede er overskredet ved en nuværende 10 års regnhændelse, hvilket bl.a. skyldes høje befæstelsesgrader på 80-90% i de mest centrale dele af indre by.

Dette underbygges af data fra Forsikring & Pension om klimarelaterede skadesanmeldelser.

Derfor forventes den planlagte ændring med en øget byfortætning med mere befæstelse og flere tagflader i Lokalplanforslag 01-010-0021, at medføre en forværring af problemer med stuvning over terræn i fremtiden på grund af hyppigere og kraftigere klimabetingede regnhændelser, hvis der ikke iværksættes afværgeforanstaltninger.

Omfanget af klimabetingede skader vil generelt være større ved den enkelte regnhændelse, jo længere gentagelsesperiode der er tale om.

Således vil udbredelsen af oversvømmelserne stige, når der er tale om en 20-, 50-, eller 100 års hændelse sammenlignet med en 10 års hændelse med klimafaktor, hvor den forventede udbredelse er angivet på kortet herunder.

Dele af det planlagte lokalplanområde er separatkloakeret hvilket betyder mere plads til regnvand i kloaksystemet. Dog er servicekravet, som er besluttet via Spildevandsplanen, begrænset til sikring mod stuvning på terræn op til en 5 års hændelse.

Kloaksepareringen medfører på sigt en øget udledning af regnvand til recipient. For lokalplanområdet gælder, at separeret regnvand vil skulle udledes til Esbjerg Havn, hvilket også vil gælde for det resterende kloak opland, der følger afgrænsningen på kortet i figur 1 nedenfor. Det er vurderet, at der vil blive stillet krav i forbindelse med meddelelse af udledningstilladelse til recipient.

Samtidig er der større områder i indre by, som af DIN Forsyning ikke er planlagt separatkloakeret inden for de næste 10 år. Konsekvensen vil være, at der vil være risiko for opstuvning af opblandet spildevand i kældre og på terræn i forbindelse med skybrud eller langvarige regnhændelser. Der vil desuden være risiko for en miljømæssig konsekvens i form af overløb til Esbjerg Havn.

I den nederste del af gågaden er der en del gårdrum i retning mod Borgergade, som har stejl hældning ned mod gågaden. Dette forøger risikoen for, at store dele af det regnvand, som under skybrud eller langvarig regn ikke kan løbe i afløb, vil kunne ende i gågaden eller give gener i lavere beliggende områder i Skolegade/Stormgade området.

En kraftig regnhændelse inden for kloakoplandet kan således påvirke andre områder inden for samme kloakopland, ligesom områderne deler recipient.

Tilsvarende vil der være behov for et større potentielt område for at kunne finde egnede lavninger/grønne områder til mulig opmagasinering af regnvandet i hændelsessituationer.

Dette er baggrunden for, at udpegningen af området med oversvømmelsesrisiko i den aktuelle kommuneplanændring er foretaget under hensyntagen til de eksisterende afgrænsninger for kloakopland og vandopland.

Fig.1: Oversvømmelseskortlægning med forventet udbredelse af oversvømmelse i lavninger og forventede stuvningsproblemer i afløbssystemet.

Overordnet set indikerer de geologiske forhold i Indre by, at lokalplanområdet er velegnet til nedsivning af regnvand.

Det vurderes derfor, at der vil være både samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele ved at optimere tilbageholdelse af regnvand til nedsivning fremfor afledning til kloaksystemet og alternativt at etablere forsinkelse, hvor nedsivning ikke er mulig.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.36 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0021.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

Den nye bestemmelse i planloven betyder, at nuværende retningslinje KL.6 ændres til:

KL.6 I områder, der er udpeget som værende i risiko for oversvømmelser skal der etableres afværgeforanstaltninger i forbindelse med planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse med videre.

Udpegede områder fremgår af kommuneplankortet.

Redegørelse:

Udpegningen af områder, som er i risiko for oversvømmelse sker på baggrund af en forudgående kortlægning.

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og i forhold til den planlagte anvendelse af området.

Generelt skal afværgeforanstaltningerne prioritere løsninger, som tilbageholder mest muligt regnvand før afløb til kloaksystemet. I stedet skal løsningerne prioritere nedsivning, hvor jordbundsforholdene muliggør dette og alternativt forsinkelse.

Der skal arbejdes med helhedsorienterede løsninger, som i videst muligt omfang er robuste i forhold til senere ændringer i klimaet, og som inddrager hensynet til økonomi, miljø, natur og menneskers trivsel.

Rammedel

Bestemmelser

Den nye retningslinje KL.6 i hovedstrukturen udmøntes i følgende nye udvidede anvendelsesbestemmelse, som tilføjes allerede gældende bestemmelser og bindinger i rammerne inden for det udpegede område:

Udvidet anvendelsesbestemmelse:

Området er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse på grund af klimaændringer.

Ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse skal der derfor optages bestemmelser om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse.

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og til den planlagte anvendelse af området.

Generelt skal afværgeforanstaltningerne prioritere løsninger, som tilbageholder mest muligt regnvand før afløb til kloaksystemet og i stedet prioriterer nedsivning, hvor jordbundsforholdene muliggør dette.

Liste over de rammer som får den nye udvidet anvendelsesbestemmelse:

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider med et vist eksempel for ramme nr. 01-010-171.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen:

01-010-171 - Område ved Skolegade og Jyllandsgade
01-040-351 - Svendsgade, Jyllandsgade og Gormsgade
01-010-050 - Finlandsgade, Stormgade, Islandsgade og Kronprinsensgade
01-015-132 - Område mellem Cort Adlelers Gade og Niels Juels Gade
01-050-180 - Område mellem Nørrebrogade og Remisevej
01-010-401 - Område med Odd Fellow logen
01-015-022 - Centerområde mellem Gl. Færgevej og Strandbygade
01-010-770 - Centerområde ved Estrupvej
01-015-051 - Marbækvej, Strandbygade og Nygårdsvej
01-010-180 - Kongensgade, Smedegade, Borgergade og Jyllandsgade
01-015-150 - Finlandsgade, Strandbygade, Islandsgade og Spangsbjerggade
01-010-620 - Nygårdsvej, Østergade, Nørregade og Jernbanegade
01-020-070 - Etageboliger ved E. Hansens Vej
01-015-162 - Område ved Niels Juels Gade og Strandbygade
01-040-241 - Jyllandsgade, Haraldsgade og Kirkegade
01-010-091 - Område ved Frodesgade og Kronprinsensgade
01-020-061 - Område mellem Gymnasiet og Svømmestadion
01-015-090 - Frodesgade, Sjællandsgade og Skjoldsgade
01-010-291 - Frodesgade, Kirkegade og Skjoldsgade
01-010-081 - Område ved Strandbygade og Kronprinsensgade
01-050-121 - Karréen vest for Borgmesterhaven
01-015-260 - Stormgade, Islandsgade og Spangsbjerggade
01-010-610 - Frodesgade, Østergade, Nygårdsvej og Jernbanegade
01-010-230 - Jyllandsgade langs den gl. kirkegård
01-015-011 - Frodesgade, Strandbygade og Marbækvej
01-010-780 - Centerområde ved Bavnehøjvej
01-040-160 - Centerområde Strandby Kirkevej og Stormgade syd
01-020-140 - Etageboliger ved Knudedybet
01-015-300 - Højgadegrunden
01-010-500 - Borgergade, Englandsgade og Havnegade
01-050-150 - Harraldsgade, Torvegade og Rolfsgade
01-020-151 - Sjællandsgade, Frodesgade og Spangsbjerggade
01-010-320 - Område mellem H.C. Ørstedsgade og Nørregade
01-010-490 - Esbjerg Teater Karreen
01-015-171 - Område ved Niels Juels Gade og Willemoesgade
01-010-510 - Finsensgade, Frodesgade og Østergade
01-015-141 - Område ved Vesterhavsgade og Cort Adelers Gade
01-010-501 - Område mellem Borgergade og Havnegade øst for Torvegade
01-015-081 - Willemoesgade, Cort Adelers Gade og Vesterhavsgade
01-015-071 - Peder Skrams Gade, Strandbygade og Cort Adelers Gade
01-010-331 - Nørregade, Kirkegade og Norgesgade
01-040-400 - Område mellem Jyllandsgade og Torvegade
01-015-250 - Nørregade, Spangsbjerggade, Finlandsgade og Stormgade
01-010-400 - Kirkegade, Borgergade og Torvegade
01-015-231 - Zions Kirke
01-015-221 - Spangsbjerggade, Frodesgade og Stormgade
01-010-270 - Kongensgade, Jyllandsgade, Borgergade og Kirkegade
01-020-150 - Strandbyplads, Frodesgade og Sjællandsgade
01-020-130 - Boliger Ved Skoven
01-010-640 - Karreen syd for Banegårdspladsen
01-010-511 - Østergade, Nygårdsvej og Finsensgade
01-010-192 - Smedegade, Borgergade og Jyllandsgade
01-010-560 - Danmarksgade, Englandsgade, Skolegade og Østergade
01-050-140 - Boliger ved sygehusområdet
01-010-030 - Voksenundervisnings Centret, Stormgade
01-015-261 - Spangsbjerggade, Finlandsgade og Stormgade
01-050-130 - Etageboliger i Østergade
01-050-100 - Laboratorier ved Centralsygehuset
01-010-402 - Område mellem Borgergade og Havnegade vest for Torvegade
01-015-340 - Blandet bebyggelse mellem Jørgen Pedersens Vej og Strandbysvinget
01-015-190 - Trianglen
01-020-010 - Boliger i Engsvinget
01-010-322 - H.C .Ørstedsgade, Torvegade og Nørregade
01-010-650 - Danmarksgade, Østergade, Skolegade og Jernbanegade
01-010-530 - Parkeringspladsen i Nørregade
01-015-320 - Blandet bebyggelse ved Gl. Færgevej
01-010-550 - Norgesgade, Englandsgade. Danmarksgade og Østergade
01-010-790 - Område ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej
01-015-061 - Nygårdsvej, Strandbygade og Nørregade
01-020-050 - Boliger i Strandparken
01-010-261 - Jyllandsgade, Kongensgade og Kirkegade
01-010-430 - Skjoldsgade, Torvegade, Nygårdsvej og Finsensgade
01-040-330 - Boligområde omkring Kirkegade
01-015-242 - Område mellem Nygårdsvej og Nørregade
01-040-270 - E.G.F. Hallen
01-010-120 - Nørregade, Kronprinsensgade, Finlandsgade og Jyllandsgade
01-015-130 - Niels Juels Gade, Willemosesgade og Cort Adelers Gade
01-015-350 - Blandet bebyggelse ved Strandbysvinget
01-010-411 - Byparken
01-010-340 - Område med Danmarksgades Skole
01-030-200 - Skovstier ved kolonihaverne
01-010-520 - Nygårdsvej, Finsensgade, Sverrigsgade og Østergade
01-020-120 - Grønt område ved Skovbo-Centret
01-020-210 - Boligområde ved Gormsgade
01-020-231 - Gormsgade, Storegade og Rolfsgade
01-020-131 - Boligområde nord for Treenighedskirken
01-015-010 - Frodesgade, Marbækvej
01-010-090 - Skjoldsgade, Jyllandsgade og Frodesgade
01-015-040 - Frodesgade, Marbækvej, Skjoldsgade og Sjællandsgade
01-010-360 - Spangsbjerghus Karreen
01-015-163 - Område ved Strandbygade og Tordenskjoldsgade
01-015-164 - Område ved Tordenskjoldsgade og Willemoesgade
01-015-131 - Cort Adelers Gade, Strandbygade og Niels Juhls Gaade
01-040-310 - Jyllandsgade, Gormsgade og Kirkegade
01-020-230 - Blandede boliger ved Rolfsgade
01-010-193 - Centerområde ved Smedegade
01-015-091 - Frodesgade, Spangsbjerggade og Skjoldsgade
01-015-050 - Codanhus Karreen
01-010-070 - Karreen med Neptun Apotek
01-010-131 - Område ved Finlandsgade og Kronprinsensgade
01-050-110 - Sygehusområdet
01-040-240 - Boligområde ved Haraldsgade
01-040-260 - Blandet bebyggelse langs Frodesgade
01-010-570 - Palads Hotel Karreen
01-010-420 - Karreen med Teknisk Forvaltning
01-040-391 - Område ved Stormgade og Gormsgade
01-015-021 - Willemoesgade, Peder Skrams Gade
01-040-350 - Svendsgade, Kronprinsensgade og Gormsgade
01-010-580 - Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade
01-010-191 - Område ved Smedegade og Havnegade
01-015-140 - Cort Adelers Gade, Willemoesgade og Vesterhavsgade
01-040-380 - Boligområde ved Kronprinsensgade
01-015-080 - Vesterhavsgade, Peter Skrams Gade og Willemoesgade
01-040-150 - Centerområde Strandby Kirkevej og Stormgade nord
01-010-410 - Musikhus og Vandtårn
01-010-660 - Ungdomsskolen, Østergade
01-010-040 - Nørregade, Stormgade, Finlandsgade og Kronprinsensgade
01-050-141 - Bjarkesgade, Nørrebrogade og Frodesgade
01-010-170 - Smedegade, Kongensgade og Jyllandsgade
01-010-371 - Danmarksgade, Kirkegade og Skolegade
01-010-150 - Skolegade, Kronprinsensgade, Kongensgade og Smedegade
01-015-370 - Fanøhus Karreen
01-015-210 - Willemoesgade, Tordenskjoldsgade, Vesterhavsgade og Tømrergade
01-010-311 - Nygårdsvej, Torvegade og H.C. Ørstedsgade
01-040-290 - Statsskolen
01-050-170 - Område ved Nørrebrogade og Harraldsgade
01-040-250 - Boligområde ved Stormgade og Rolfsgade
01-040-370 - Boligområde ved Jyllandsgade og Rolfsgade
01-020-190 - Grønt bælte ved Treenighedskirken
01-010-760 - Område nord for Dokhavnen
01-010-460 - Norgesgade, Torvegade, Danmarksgade og Englandsgade
01-010-240 - Den gamle kirkegård i Kirkegade
01-015-070 - Strandbygade, Peter Skrams Gade, Willemoesgade og Cort Adlers Gade
01-050-090 - Boliger ved Frihedsvej
01-020-100 - Skovbo-Centret
01-010-141 - Område ved Kronprinsensgade og Skolegade
01-015-241 - Nygårdsvej, Spangsbjerggade og Finlandsgade
01-010-761 - Område mellem Stålvej og Toldbodvej
01-010-600 - Havnegade, Englandsgade, Østre Havnevej og Jernbanegade
01-020-110 - Etageboliger ved Nørvang
01-010-440 - Hovedbiblioteket
01-010-301 - Skjoldsgade, Kirkegade og Nygårdsvej
01-015-270 - Esbjerg Kulturskole karreen
01-010-020 - Skjoldsgade, Stormgade, Nygårdsvej og Kronprinsensgade
01-040-300 - Rådhuset og Politigården
01-020-020 - Etagerboliger i Engparken
01-015-020 - Gl. Færgevej, Strandbygade og Peder Skrams Gade
01-010-350 - Skolegade, Kongensgade og Stormgade
01-015-121 - Karreen med Buen
01-010-130 - Finlandsgade, Jyllandsgade og Islandsgade
01-010-590 - Borgergade, Englandsgade, Havnegade og Jernbanegade
01-010-250 - Vor Frelser Kirke
01-015-310 - Tivoligrunden
01-040-140 - Boliger ved Stormgade
01-015-220 - Stormgade, Skjoldsgade og Spangsbjerggade
01-010-280 - Borgergade, Jyllandsgade, Havnegade og Kirkegade
01-010-710 - Centerområde med ToldSkat
01-010-680 - Banegårdsposthuset
01-010-740 - Hulvejen
01-040-261 - Rolfsgade, Jyllandsgade og Frodesgade
01-010-412 - Parkeringsområde ved Hulvejen
01-010-200 - KFUM Karreen
01-010-730 - Område vest for Hulvejen
01-020-180 - Treenighedskirken
01-040-360 - Kronprinsensgade, Gormsgade og Jyllandsgade
01-015-120 - Område ved Nørregade og Spangsbjerggade
01-010-060 - Islandsgade, Stormgade, Skolegade og Kronprinsensgade
01-010-010 - Kronprinsensgade, Skjoldsgade og Stormgade
01-010-321 - H.C. Ørstedsgade, Kirkegade og Nørrgade
01-040-341 - Haraldsgade, Kronprinsensgade og Svendsgade
01-015-110 - Områdecentret Strandby
01-010-330 - Nørregade, Kirkegade, Norgesgade og Torvegade
01-050-120 - Borgmesterhaven
01-010-290 - Frodesgade, Torvegade og Skjoldsgade
01-010-381 - Område mellem Kirkegade og Skolegade
01-015-240 - Område med Brinchs Hus
01-015-200 - Citycenteret
01-015-100 - Strandbyparken
01-020-153 - Blandet bebyggelse ved Frodesgade og Stormgade
01-015-030 - Willemoesgade, Peder Skrams Gade og Vesterhavsgade
01-015-230 - Zions Kirke Karreen
01-015-060 - Nygårdsve,j Strandbygade, Nørregade og Sjællandgade
01-020-030 - Område ved Bådebrogade
01-010-450 - Nørregade, Torvegade, Norgesgade og Englandsgade
01-015-122 - Område ved Spangsbjerggade og Finlandsgade
01-020-152 - Rolfsgade, Spangsbjerggade og Frodesgade
01-010-260 - Område med Dagcentret
01-040-281 - Område ved Torvegade og Harraldsgade
01-050-131 - Nørrebrogade, Bjarkesgade og Østergade
01-015-330 - Fiskerbrogade, Hjertingvej og Helgolandsgade
01-010-310 - Vestjysk Musikkonservatorium
01-010-380 - Posthuskarreen
01-040-390 - Stormgade, Svendsgade og Kronprinsensgade
01-015-151 - Finlandsgade, Strandbygade og Islandsgade
01-015-360 - Blandet bebyggelse ved Gl. Vardevej og Frodesgade
01-040-251 - Område ved Gormsgade og Kronprinsensgade
01-010-341 - Område mellem Kirkegade og Danmarksgades Skole
01-010-300 - Skjoldsgade, Torvegade og Nygårdsvej
01-010-210 - Skjoldsgade, Jyllandsgade, Nygårdsvej og Kirkegade
01-010-011 - Stormgade, Frodesgade og Kronprinsensgade
01-010-540 - Nørreade, Englandsgade, Norgesgade og Østergade
01-010-390 - Kongensgade, Kirkegade, Borgergade og Torvegade
01-015-160 - Område ved Willemoesgade og Niels Juels Gade
01-040-120 - Grønt område ved Bakkevej
01-015-170 - Willemoesgade, Tordenskjoldsgade og Vesterhavsgade
01-010-100 - Skjoldsgade, Kronprinsensgade, Nygårdsvej og Jyllandsgade
01-040-340 - Haraldsgade, Jyllandsgade og Svendsgade
01-020-200 - Boliger i Østervinge
01-010-630 - JydskeVestkysten Karreen
01-010-470 - Tinghuskarreen
01-010-220 - Område med Sct. Josephs Hospital
01-020-220 - Kirkegården i Gormsgade
01-010-190 - Jyllandsgade og Havnegade
01-010-080 - Stormgade, Kongensgade og Kronprinsensgade
01-010-140 - Frelsens Hær Karreen
01-020-080 - Etageboliger ved Hjertingvej
01-015-031 - Område langs Gl. Færgevej
01-015-180 - Havnesiden af Vesterhavsgade
01-015-301 - Grønt område ved Højgade
01-010-110 - Tidligere Realskole Karré
01-020-060 - Området med Svømmestadion Danmark
01-020-062 - Område mellem Gyminasiet og Grådybet
01-010-373 - Område hjørnet af Skolegade og Torvegade
01-010-370 - Område ved Skolegade, Torvegade og Danmarksgade
01-010-480 - Torvet med Karréer
01-010-160 - Kongensgade, Kronprinsensgade, Havnegade og Smedegade