Ændring 2019.43 Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Baggrund

Ændringen vil give mulighed for nyt boligområde med omkringliggende grønt område.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Kragelundvej og Møllevænget i Hunderup.

Redegørelse

Boligområdet i Hunderup ønskes etableret med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med grunde på ca. 250-1.800 m2, med omkringliggende grønt område. Anvendelsen skal derfor ændres fra storparceller til blandet boligområde. Det nye område til boligerne er en naturlig udvidelse af Hunderup og overføres til byzone.

Området er beliggende med god trafikal adgang. Der er kort vej til jernbanestation og overordnede veje. Områdets udbygning er afpasset til skolekapaciteten.

I overensstemmelse og som et led i kommuneplanens fortætningsstrategi gives der mulighed for parcelhusbebyggelser med huse i to etager på mindre grunde både i nye og i eksisterende boligområder.

I forbindelse med at området bliver lokalplanlagt, udgår tids- og rækkefølgebestemmelsen i planen.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.43 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 24-010-0002.

Indkaldte idéer

I perioden 04-10-2018 til 18-10-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et område fra Store parceller til Lavt boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen:

24-010-060 - Område ved Kragelundvej og Møllevænget

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

24-010-060 - Område ved Kragelundvej og Møllevænget