Baggrund

Ændringen vil give mulighed for udvidelse af det eksisterende P-hus.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Remisen, Nørrebrogade i Esbjerg

Redegørelse

Regionsrådet Syddanmark ønsker at udvide det eksisterende parkeringshus med 600 nye parkeringspladser ved Sydvestjysk Sygehus. Ved at udvide kapaciteten i det eksisterende parkeringshus, sikrer Regionsrådet flere parkeringspladser til blandt andet medarbejdere, så den søgende trafik efter parkeringspladser i området kan undgås. Som en gevinst sikrer Regionsrådet desuden de eneste udbygningsmuligheder, de har, på arealerne omkring sygehuset.

Kommuneplanens ramme for området er udlagt til Teknisk anlæg hvoraf der tillægges en lille del af et Offentligt område. Området udlægges som to rammeområder. Rammeområdet, hvor parkeringshuset ligger, får en øget bygningshøjde fra 8½ meter og 3 etager til 20 meter og 6 etager, samt en bebyggelsesprocenten, der øges fra max 75 til max 500 for området under et. Den oprindelige bebyggelsesprocent på 75% omfattede både det eksisterende parkeringshus, remisen med Street Mekka og remiseparken. Den nye bebyggelsesprocent på max 500 omfatter kun parkeringshuset. Ændringerne betyder, at de bygningsregulerende bestemmelser tilpasses efter det.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2020.56 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-080-0010.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder jf. nedenstående redegørelse.

Det berørte område ligger ca. 3 km fra nærmeste Natura 2000-område. Det drejer sig om habitatområde nr. 78 og fuglebeskyttelsesområde nr. 57, Vadehavet. Idet projektområdet er beliggende i et allerede bymæssigt bebygget område og relativt langt fra Natura 2000-området, vurderes det ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter, at kunne medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området elle de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der kan forekomme arter af flagermus i eller omkring området. Det vurderes dog ikke, at en udvidelse af det eksisterende parkeringshus i højden i væsentlig grad vil kunne påvirke yngle- eller rasteområder for flagermus eller andre bilag IV-arter.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Supplerende høring

Forslag til kommuneplanændring har tidligere været i offentlig høring fra den 10. december 2020 til den 4. februar 2021.  I forbindelse med den politiske behandling af kommuneplanforslaget, er det besluttet at ændre i plangrundlaget.

Kommuneplanændringen blev derfor sendt i 4 ugers supplerende høring, inden den endelig vedtages.

Vedtagelse af Ændringen

I forbindelse med den supplerende høring er der ikke kommet bemærkninger til kommuneplanændringen i offentlighedsperioden.

Ændringen er vedtaget endeligt uden justering.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en mindre del af et område til Offentligt formål til Teknisk anlæg. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-080-012 udskilles fra enkeltområde 01-080-013. En mindre del af enkeltområde 01-080-010 overføres til enkeltområde 01-080-012.

Følgende rammeområder bliver udlagt i ændringen, hvor anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår:

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

PDF

Link

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

01-080-010 - Remisen
01-080-013 - Baneterrænet ved Remisen