Baggrund

Ændringen vil give mulighed for udvidelse af feriecenterformål.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Damparken i Ribe.

Redegørelse

Kommuneplanændringen omhandler rammeområdet med Ribe Byferie, beliggende ved Damvej i Ribe.

Rammeområdet ønskes udvidet en smule mod nord, for at give mulighed for at etablere nye og større servicefaciliteter.

Dette skal styrke Ribe Byferie og give bedre forhold for de ansatte.

Etableringen af udvidede servicefaciliteter medfører, at et mindre område ændrer anvendelse fra lavt boligområde til offentligt område.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2021.74 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 40-030-0002.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder jf. nedenstående redegørelse.

Projektområdet ligger umiddelbart op til Natura 2000-området N89, Vadehavet (Ribe Stampemølleå). Grundet projektets karakter og afstanden vurderes der ikke at kunne ske påvirkninger af Natura 2000-området. Der vurderes ikke at ske væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter ved den nuværende udformning af projektet. Der er inden for projektområdet ikke kendskab til beskyttede naturtyper og arter.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

I forbindelse med den offentlige høring er der ikke kommet nogen bemærkninger, der har relation til kommuneplanændringen.

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en mindre del af et Lavt boligområde til Offentligt område. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at en del af enkeltområde 40-010-290 overføres til enkeltområde 40-030-190. Hermed ændres underområdegrænsen.

Følgende rammeområder bliver udlagt i ændringen, hvor anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår:

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

PDF

Link

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen:

40-030-190 - Ribe Byferie
40-010-290 - Damvej

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

40-010-290 - Damvej
40-030-190 - Ribe Byferie