Baggrund

Ændringen vil give mulighed for udvidelse af områdets lægehus samt give et retvisende plangrundlag for området.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Idræts Allé og Nørregade i Bramming.

Redegørelse

Kommuneplanændringen har to formål nemlig at sikre en mindre udvidelse af det offentlige område samt at etablere et opdateret og retvisende plangrundlag i forhold til de faktiske forhold i området.

Kommuneplanændringen omfatter følgende arealanvendelsesændringer:

  • I den østligste del udvides det offentlige område med nogle få meter mod syd ned i det grønne rekreative område med kirkegårdsarealerne ved Sankt Ansgar Kirke. Udvidelsen af arealet skal muliggøre en ombygning og udvidelse af det eksisterende lægehus.
  • I den vestligste del af Idræts Allé:
    • Lægges boligen nord for vejen og præsteboligen syd for vejen i lavt boligområde.
    • Opdeles det lille boligområde i to dele. Opdelingen følger matrikelafgrænsningen mellem boligen og kirkegården. Den sydlige halvdel af området lægges ud som grønt rekreativt område med kirkegård og kirke.

Kommuneplanændringen medfører herudover at:

  • Der udskilles et nyt enkeltområde nord for Idræts Allé.
  • De to boliger syd for Idræts Allé sammenlægges i et rammeområde.
  • Kulturmiljøafgrænsningen ændres fra at følge Idræts Allé til i stedet at følge afgrænsningen af kirkegårdsarealerne. Det vil sige, at kulturmiljøafgrænsningen placeres på bagsiden af bygningerne på den sydlige del af Idræts Allé. Denne ændring konsekvensrettes i Esbjerg Kommunes Kulturmiljøplan.  
  • Virksomhedsstøjisolinjen konsekvensrettes.  

Arealets afgrænsning, omgivelser, rammer og bestemmelser, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 06-07-2022 til 27-07-2022 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder jf. nedenstående redegørelse.

Planområdet ligger ca. 1.300 m fra nærmeste Natura 2000-område (N90 Sneum Å og Holsted Å). Grundet projektets karakter og afstanden vurderes der ikke at kunne ske påvirkninger af Natura 2000-området. Der vurderes ikke at ske væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter ved den nuværende udformning af projektet. Der er indenfor planområdet ikke kendskab til beskyttede arter og naturtyper (§3).

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

I forbindelse med den offentlige høring er der kommet tre bemærkninger til kommuneplanændringen. De tre bemærkninger medfører ikke ændringer i planen.
Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en lille del af et Grønt rekreativt område til Offentligt område, et Offentligt område og Grønt rekreativt område ændres til Lavt boligområde. En del af et Lavt boligområde ændres til Grønt rekreativt område. Virksomhedsstøjisolinjen og Kulturmiljøafgrænsning ændres også. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at et Nyt enkeltområde 21-040-040 udskilles fra enkeltområde 21-040-090 og sammenlægges med en lille del af enkeltområde 21-040-091. En mindre del af enkeltområde 21-040-210 sammenlægges med enkeltområde 21-040-091. En del af enkeltområde 21-040-091 udskilles og sammenlægges med enkeltområde 21-040-210. Nyt enkeltområde 21-040-061 udskilles fra enkeltområde 21-040-060.

Følgende rammeområder bliver udlagt i ændringen, hvor anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår:

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

PDF

Link