Baggrund

Ændringen vil give mulighed for etablering af et aflastningscenter for større udvalgsvarebutikker uden dagligvarebutikker.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Koldingvej, Trojelsvej og Trojels Knæ i Ribe.

Redegørelse

Der anmodes om en ændring af kommuneplanen, der muliggør etablering af et aflastningscenter for større udvalgsvarebutikker ved Trojels Knæ. Aflastningscentret skal styrke Ribe som samlet udbudspunkt og give en fortsat mulighed for etablering af store udvalgsvarebutikker i Ribe by.

I aflastningscentret ønskes der en maksimal ramme til detailhandel på 7.000m2 med en minimumsstørrelse på 900 m2 per butik.

Den gældende rammeanvendelse for aflastningscentre indeholder muligheden for dagligvarebutikker på op til 3.900 m2, men da Trojels Knæ fremover udelukkende ønskes anvendt til udvalgsvarebutikker er der behov for at sikre dette i både hovedstrukturen og i rammedelen. I hovedstrukturen udvides retningslinje ”CE. 17 Aflastningscenter” i hovedstrukturen med et par sætninger, mens kommuneplanens rammedel tilføjes en ny rammeanvendelse.

Hovedstrukturens retningslinjen CE. 17 ’Aflastningscenter’ udvides med følgende:

”Den samlede ramme for detailhandel i aflastningscentret i Ribe er 7.000 m2. Aflastningscentret i Ribe er udelukkende udlagt til udvalgsvarebutikker. Udvalgsvarebutikker i Ribes aflastningscenter skal være mindst 900 m2 per butik.”

Ændringen medfører ligeledes at redegørelsesteksten til retningslinjen også omfatter tekst om aflastningscentret i Ribe.

Rammedelen tilføjes en ny rammeanvendelse:

Aflastningscenter uden dagligvarebutikker’

Anvendelsen fastlægges til aflastningscenter med mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker på mindst 900 m2, restaurant, sundhedserhverv, serviceerhverv, liberalt erhverv, kontorerhverv, fritids- og oplevelseserhverv, håndværkserhverv og offentlige institutioner. Der tillades ikke dagligvarebutikker.

Arealets afgrænsning, omgivelser, rammer og bestemmelser, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 24-02-2022 til 10-03-2022 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse. I den forbindelse er der kommet en ide om at anvende området til den Aldi-butik, der er foreslået placeret ved Nørremarksvej. Der er herudover i tre høringssvar udtrykt bekymring omkring tilgængelighed, støj og øvrige gener, der måtte komme med udbygning af området.

Formålet med kommuneplanændringen er at sikre arealer til fremtidig udbygning med større udvalgsvarebutikker i Ribe. Udbygges området i stedet med en tredje dagligvarebutik, vil dette areal ikke kunne anvendes til udbygning med udvalgsvarebutikker. Denne idé modarbejder dermed formålet med ændringen. De bekymringer der knytter sig til en senere udbygning af området kan ikke håndteres i kommuneplanen, men skal håndteres med en senere lokalplanlægning.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder jf. nedenstående redegørelse.

Der er indenfor projektområdet ikke kendskab til nationalt beskyttede naturtyper eller arter. Området ligger ca. 1200 m nærmeste Natura 2000-område (N89 Vadehavet). Grundet projektets karakter og afstanden vurderes der ikke at kunne ske påvirkninger af Natura 2000-området. Der vurderes ikke at ske væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter ved den nuværende udformning af projektet.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

I forbindelse med den offentlige høring er der ikke kommet nogen bemærkninger til kommuneplanændringen.

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Lokalcenter til Aflastningscenter. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at ændringen omfatter enkeltområde 40-040-260.

Følgende rammeområder bliver udlagt i ændringen, hvor anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår:

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

PDF

Link

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen:

40-040-260 - Centerområde Ribe Nord

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

40-040-260 - Centerområde Ribe Nord