Indhold
Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Ændring 2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg
Titel Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg
Forslagsdato 9. oktober 2017
Høring start 11. oktober 2017
Høring slut 6. december 2017
Dato for vedtagelse 5. februar 2018
Dato for ikrafttræden 6. februar 2018
PDF
Baggrund

Esbjerg Byråd offentliggjorde den 11-10-2017 Forslag til Ændring 2016.50 i kommuneplan 2014-2026, Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Byrådet fastsatte fristen for at indsende bemærkninger til den 06-12-2017.

Ændringen er nu vedtaget endeligt af byrådet den 05-02-2018 i kommuneplan 2018-2030.

 

Ændringen vil give mulighed for etagebyggeri i nyt Boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Gl. Højskole syd for Spangsbjerg Kirkevej i Esbjerg.

 

Redegørelse

Ændringen medfører at området ændres fra offentligt område til boligområde. Det betyder, at der kan være etageboliger i området. Der kan desuden gives mulighed for visse institutioner, butikker, forretninger, liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik og anlæg med en naturlig tilknytning til området.

 

Formålet med at ændre områdets anvendelse til boliger er, at muliggøre et differentieret boligudbud i området, samt give mulighed for andet end boliger med relation til uddannelsesinstitutioner.

 

Det maksimale etageantal ændres fra 8 etager til 14 etager. Formålet med ændringen er at give mulighed for opførelse af to høje punkthuse, som samlet set vil have et mindre fodaftryk end 4 lavere bygninger.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2016.50 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-030-0005.

Indkaldte idéer

I perioden 04-07-2016 til 18-07-2016 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

 

Ved fristens udløb var der kommet ét brev med ideer til planlægningen af området.

 

Boligforeningen Ungdomsbo har foreslået, at planlægningen giver mulighed for at etablere et projektkoncept, der kan indeholde flere boligformer, blandt andet for studerende, der skal bosætte sig i ved uddannelses- og jobophold. Ungdomsbos bemærkninger til planlægningen indeholder desuden ideer om, at planlægningen kan understøtte en udvidelse af Energimetropolbegrebet til at omhandle flere ting end olie og vind. Det foreslås realiseret gennem en fleksibel bygnings- og boligtype, der kan tilpasses en dynamisk byudvikling.

Forslag til Ændring

Vedtages forslaget medfører det at der ændres i Hovedstrukturens anvendelse og i rammerne.

Høringsperioden

I planloven er der fastlagt en høringsperiode for kommuneplanændringer på mindst fire uger.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til plan@esbjergkommune.dk senest den 06-12-2016.

Husk at angive navn og adresse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

På grundlag af ovenstående er ændringen vedtaget endeligt uden justeringer.

 

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Offentligt område til Boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses to nye enkeltområder 01-030-151 og 01-030-170 som udskilles fra enkeltområder 01-030-150.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse: