Indhold
Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Ændring 2016.57 Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esbjerg

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2016.57 Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esbjerg
Titel Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esbjerg
Forslagsdato 15. januar 2018
Høring start 24. januar 2018
Høring slut 21. marts 2018
Dato for vedtagelse 4. juni 2018
Dato for ikrafttræden 8. juni 2018
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for at opføre boliger i området.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Novrupvej og Esbjergmotorvejen i Esbjerg.

 

Redegørelse

Ved indgåelsen af budgetaftalen 2016-2019 blev det besluttet, at der for ”Center for Socialt Udsatte” skal opføres 6 skæve boliger – en boligform til udsatte borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Placering af boligerne er valgt ud fra en række særlige kriterier, bl.a. ejerforhold, afstande til væsentlige byfunktioner, nabohensyn og udbygningsmuligheder.

Formålet med kommuneplanændringen er at give mulighed for at opføre op til 12 skæve boliger – en boligform til særligt udsatte på en del af rammeområdet. Der er et ønske om at bygge relativt små og lave boliger, placeret i en vifteform i rammeområdets nordlige del. Den resterende del af området vil blive udlagt som grønt fællesareal samt et areal til støjvold.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2016.57 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 11-030-0004.

Afgrænsninger af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 04-11-2016 til 18-11-2016 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

 

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Grønt byområde til Lavt boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses et nyt enkeltområde 11-030-052 som udstykkes af enkeltområde 11-030-050.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: