Indhold
Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2017.01 Gørding Landområde, konferencecenter

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.01 Gørding Landområde, konferencecenter
Titel Gørding Landområde, konferencecenter
Forslagsdato 4. december 2018
Høring start 10. december 2018
Høring slut 4. februar 2019
Dato for vedtagelse 5. februar 2019
Dato for ikrafttræden 12. februar 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for konferencecenter og opførelse af ny helårsbolig.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Hessellundvej, nordvest for Gørding.

Redegørelse

Områdets anvendelse er i dag fastlagt til grønt danmarkskort. Det vil sige et område, hvor naturens udbredelse og sammenhæng prioriteres over øvrige interesser.  Med denne kommuneplanændringen ændres anvendelsen for en del af rammen til grønt rekreativt område. Det betyder, at området kan anvendes mere intensivt til ude liv så som leg og ophold. Rammen får desuden en udvidet anvendelse som kursus- og konferencecenter for at den eksisterende ejendom ved Hessellundvej nr. 5 kan anvendes til dette.

Den øvrige del af rammen fastholdes som grønt danmarkskort.

Området er i den gældende kommuneplan omfattet af reglerne for en økologisk forbindelse. Med denne kommuneplanændring gøres området for den økologiske forbindelse mindre, så den følger afgrænsningen for grønt danmarkskort.

Vandløbet og de egentlige engarealer fastholdes som en del af området indenfor grønt danmarkskort.  Derfor vurderes det, at funktionerne i  den økologiske forbindelse ikke bliver  væsentligt forringet selvom området for den økologiske forbindelse gøres mindre.

Arealets afgræsning, omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.01 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 23-020-0002.

Indkaldte idéer

I perioden 28-06-2017 til 12-07-2017 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et område med Grønt danmarkskort til Grønt rekreativt område. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at en mindre del af enkeltområde nr. 23-010-310 og 23-020-120 overføres til nyt enkeltområde 23-010-410. En mindre del af enkeltområde 23-020-120 sammenlægges med enkeltområde 23-010-310. Derved reguleres underområdeafgrænsningen.

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: