Indhold
Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum

Ændring 2017.07 Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.07 Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser
Titel Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser
Forslagsdato 3. juni 2019
Høring start 6. juni 2019
Høring slut 1. august 2019
Dato for vedtagelse 3. oktober 2019
Dato for ikrafttræden 11. oktober 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil ændre SAVE-værdien, bebyggelsestætheden samt fastholde et grønt byrum.

Som det ses på kortet omfatter ændringen bevaringsværdige bygninger i Indre by samt ændring af bebyggelsestætheden i områderne vist med stjerne.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.07 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0021.

Redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for Esbjerg bymidte, er gennemført en registrering af bevaringsværdier for bygninger opført til og med 1970. Registreringen afløser de tidligere registreringer, som blev gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlas for Esbjerg i starten af 1990’erne. Dengang blev bygninger opført til og med 1940 registreret. Registreringen danner grundlag for bevarende bestemmelser i den nye lokalplan. I kommuneplanen udpeges bygninger som bevaringsværdige, når de har en bevaringsværdi, efter SAVE-systemet, mellem 1 og 5.

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for Esbjerg bymidte udskilles Heerups have så området får en selvstændig ramme nr. 01-010-373. Dermed fastlægges arealet som et rekreativt grønt område, hvilket svarer til de eksisterende forhold. Udover det sættes bebyggelsesprocenten op for områderne 01-010-370, 01-010-480 og 01-010-160. Baggrunden for ændringen er et ønske om at muliggøre fortætning i de dele af den indre by, der har særlige potentialer for tæt bebyggelse uden at det giver væsentlige forringelser af områdets karakter. Bebyggelsesprocenten sættes til 500 for de nævnte områder.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 448 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

(VVM) af 10/05/2017 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering (miljørapport).

Esbjerg Kommune har vurderet, at lokalplan og kommuneplanændring har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Bymidte område til Grønt rekreativt område. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at der af enkeltområde 01-010-370 udstykkes et nyt enkeltområde 01-010-373. Samtidig ændres bebyggelsesprocenten i ramme nr. 01-010-370, 01-010-480 og 01-010-160.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: