Indhold
Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum

Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade
Titel Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade
Forslagsdato 18. marts 2019
Høring start 20. marts 2019
Høring slut 15. maj 2019
Dato for vedtagelse 17. juni 2019
Dato for ikrafttræden 3. juli 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for bymidteanvendelse i forbindelse med opførelse af en cykelstibro.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Jernbanegade i Esbjerg.

Redegørelse

Kommuneplanændringen er et led i en transformation af banegårdsområdet på flere måder.

Det handler om, at banegårdsområdets bygninger efterhånden ikke anvendes så meget til togdriften, hvorfor der i den nærmeste fremtid vil blive andre funktioner, som forskellige bymidte forretninger og aktiviteter mv., som vil leje eller overtage disse bygninger. Udvidelsen af bymidten omkring banegården understøtter det overordnede ønske om at arbejde med en fokuseret bymidteudvikling i den østlige del af det centrale Esbjerg.

For at denne bygningsgenanvendelse eller bygningsfornyelse kan finde sted er der behov for at ændre kommuneplanens ramme, for den del af banegårdsområdet, som er beliggende nord for den gl. banegårdsbygning, hvor der på nuværende tidspunkt er en 3 etagers DSB bygning, Jernbanegade 37-39. Bygningen indeholder i dag forskellige servicefunktioner til togdriften, men forventes inden for overskuelig fremtid rømmet og i stedet for anvendt til byfunktioner, som den øvrige del af Esbjerg bymidte, herved åbnes for bedre trafikale forhold for cyklister, der ønsker at benytte bymidtens tilbud.

Kommuneplanens rammer vil give mulighed for ændring af anvendelsen, samtidig med den nuværende bygningsvolumen kan opretholdes.

Der gives mulighed for at lande en cykelstibro i området. Cykelstibroen skal forbinde Østerbyen med Esbjerg bymidte.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.08 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0023.

Indkaldte idéer

I perioden 02-10-2018 til 16-10-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Ved fristens udløb var der ikke kommet nogen idéer til forslaget.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af Område til teknisk anlæg til Bymidte. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at en del af enkeltområde 01-010-670 og en lille del af enkeltområde 01-010-690 sammenlægges til nyt enkeltområde 01-010-671.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: