Indhold
Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum

Ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33
Titel Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33
Forslagsdato 7. november 2017
Høring start 14. november 2017
Høring slut 13. december 2017
Dato for vedtagelse 5. marts 2018
Dato for ikrafttræden 8. marts 2018
PDF
Baggrund

Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-11-2017 Forslag til Ændring 2017.75 i kommuneplan 2014-2026, Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Byrådet fastsatte fristen for at indsende bemærkninger til den 13-12-2017.

 

Ændringen er nu vedtaget endeligt af byrådet den 05-03-2018 i kommuneplan 2018-2030.

 

Ændringen vil give mulighed for indretning af boliger i det tidligere forsamlingshus.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Farup Kirkevej i Farup Kirkeby.

Redegørelse

Forsamlingshusfunktionen i Farup flytter til landsbyens nye multihus. Det medfører, at forsamlingshuset mister sin funktion og sit indhold. For at undgå at bygningen forfalder ønskes der åbnet mulighed for at etablere boliger i området. Bygningen ligger i dag i offentligt område, hvor der ikke må etableres boliger. Kommuneplanændringen medfører, at den del af rammen, hvor forsamlingshuset ligger, lægges sammen med det omkringliggende boligområde.

 

Nærheden til kirken kræver, at eventuelle ydre ændringer af og omkring bygningen skal ske i et tæt samspil med Ribe Stift.

Indkaldte idéer

I perioden 14-06-2017 til 28-06-2017 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Ved fristens udløb var der ikke kommet nogle ideer til forslaget.

Forslag til Ændring

På grundlag af ovenstående vurderes ændringen at være uvæsentlig, idet der er tale om en ændring af bygningens funktion.

 

Vedtages forslaget medfører det ændringer i hovedstrukturen og rammedelen.

Høringsperioden

I planloven er der fastlagt en høringsperiode for kommuneplanændringer på mindst fire uger.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til plan@esbjergkommune.dk senest den 13-12-2017.

Husk at angive navn og adresse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

På grundlag af ovenstående er ændringen vedtaget endeligt uden justeringer.

 

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Offentligt område til Blandet boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at en mindre del af enkeltområde 39-010-081 inddrages under enkeltområde 39-010-010.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse: