Indhold
Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum

Ændring 2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej
Titel Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej
Forslagsdato 6. februar 2018
Høring start 7. februar 2018
Høring slut 7. marts 2018
Dato for vedtagelse 17. april 2018
Dato for ikrafttræden 19. april 2018
PDF
Baggrund

Esbjerg Kommune vedtog den 06-02-2018 at offentliggøre Forslag til Ændring 2018.15 i Kommuneplan 2018-2030.

Ændringen vil give mulighed for at etablere en dagligvarebutik, et tankanlæg samt boliger i centerområdet.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Strandby Kirkevej og Kvaglundvej i Esbjerg.

 

Redegørelse

Forslag til en kommuneplanændringen er foranlediget af et ønske om at etablere en dagligvarebutik, et tankanlæg samt boliger i centerområdet.

Kommuneplanændringen foreslår en ændring af højdebestemmelserne og bebyggelsesprocenten fra max to etager til max fire etager og fra max 40 % til max 65 %. Samtidig ændres bestemmelserne for opholdsarealer således, at der ikke stilles krav om en fast procentdel opholdsarealer, men at det fastholdes, at der skal sikres tilstrækkelige og velbeliggende opholdsarealer i området.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.15 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-060-0006.

Forslag til Ændring

Vedtages forslaget medfører det kun ændring i rammebestemmelserne for området.

Høringsperioden

Der fastlægges en høringsperiode for kommuneplanændringen på mindst fire uger.

Byrådet har sat fristen fra den 07-02-2018 til den 07-03-2018.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til plan@esbjergkommune.dk senest den 07-03-2018.

 

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Der er modtaget seks bemærkninger til lokalplanen og kommuneplanændringen.

I relation til kommuneplanændringen angår de modtagne indsigelser og bemærkninger primært:

- Byggeriets højde,

- Anvendelsen som lokalcenter,

- Trafikal belastning ved området.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer af den fremlagte kommuneplanændring.

På grundlag af ovenstående er ændringen vedtaget endeligt uden justeringer.

 

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-060-042 udskilles fra enkeltområde 01-060-041.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse: