Indhold
Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum

Ændring 2018.16 Område til kontorerhverv og boliger i Jerne

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2018.16 Område til kontorerhverv og boliger i Jerne
Titel Område til kontorerhverv og boliger i Jerne
Forslagsdato 4. juni 2018
Høring start 12. juni 2018
Høring slut 7. august 2018
Dato for vedtagelse 17. september 2018
Dato for ikrafttræden 20. september 2018
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for boliger og klasse 3 erhverv som kontor og liberalt erhverv.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område mellem Strandby Kirkevej og Storegade i Esbjerg.

Redegørelse

Skole- og seminariebygningerne i Storegade er under omdannelse til nye formål. Arealanvendelsen i området ønskes derfor ændret fra Offentligt område til tre forskellige anvendelser:

  • Grønt rekreativt område
  • Blandet boligområde med etageboliger
  • Lettere erhverv med mulighed for kl. 3 erhverv som kontor og liberalt erhverv.

For dele af området medfører ændringen også ændrede bestemmelser for opholdsarealer, bebyggelsesprocenter og højder, herudover udgår reservationen til skoletilbud fra området som helhed.

Det kommende boligområde rummer en væsentlig del af Jernes udviklingshistorie med den tidligere forsamlingshusbygning og skole. Den foreslåede lave bebyggelsesprocent skal, sammen med den eksisterende kulturmiljøudpegning og den eksisterende udpegning af bygningerne som bevaringsværdige, sikre områdets karakter.

Afgrænsninger af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 16-04-2018 til 25-04-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

 

 

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Offentligt område til Grønt rekreativt område, Blandet boligområde og Lettere erhvevrsområde. Samtidig ændres virksomhedsstøjisolinjen. Ændringerne er illustreret på kortet.

 

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-060-150 udskilles til to nye enkeltområder 01-060-151 og 01-060-152.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: