Indhold
Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Ændring 2018.21

Status Aflyst
Plannavn Ændring 2018.21
Titel Gammelby, Biogas i Måde
Forslagsdato 20. november 2018
Høring start 27. november 2018
Høring slut 22. januar 2019
Dato for vedtagelse 23. januar 2019
Dato for aflysning 23. januar 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for etablering af et biogasanlæg.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Mådevej i den østlige del af Esbjerg Havn.

Redegørelse

Ørsted ønsker at opføre et biogasanlæg på adressen Mådevej 52 i Esbjerg. Arealet er i kommuneplanen udlagt til Område til teknisk anlæg.

Biogasanlægget skal aftage biologiske restprodukter fra Leo Pharma og Rens Øst (DIN Forsyning), der begge ligger i umiddelbar tilknytning til anlægget. Desuden vil der skulle køres husdyrgødning og andre industrielle restprodukter til biogasanlægget.

Herudover arbejdes der på muligheden for at aftage deponigas fra Måde Deponi.

Gassen fra anlægget forventes at skulle afsættes til Dansk Gas Distributions lokale naturgasnet. Tilkoblingen forventes at skulle ske ved Måde Industrivej, nord for Leo Pharma.

I kommuneplanen skal området fortsat være udlagt til tekniske anlæg. Nuværende ramme nr. 01-120-090 deles i to, så den nordlige del reserveres til rensningsanlæg mens den sydlige del reserveres til biogasanlæg. I den sydlige del vil der være behov for at hæve bygningshøjden fra 20 meter til 60 meter.

Etablering af biogasanlægget forudsætter en forlægning af Præstegårdsbækken.

Der vil blive udarbejdet et lokalplantillæg for området til den eksisterende lokalplan, hvilket muliggør en større bygningshøjde end i dag.

Området er i risiko for i fremtiden at blive udsat for oversvømmelse fra regn og hav samt fra vandløb (Præstegårdsbækken). Derfor sker der i forbindelse med kommuneplanændringen en udpegning af området som oversvømmelsestruet, jf. Planlovens bestemmelser. Udpegningen betyder, at der ved lokalplanlægning for området skal sikres, at der etableres passende afværgeforanstaltninger imod oversvømmelse.

Ved LBK nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning (Planloven) er der indføjet nye bestemmelser om at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder.

Dette skal ske senest ved førstkommende kommuneplanrevision. Esbjerg Kommune er i gang med at foretage en generel udpegning, hvor hel kommunen vurderes, hvilket forventes at resultere i en tema kommuneplanændring om oversvømmelsesrisiko i første halvdel af 2019.

Dog skal der ved kommuneplanændringer, som følges af et ønske om en ny lokalplan i forbindelse med planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse mv. ske en udpegning på dette tidspunkt, hvis der foreligger viden om, at området kan blive oversvømmelsestruet. Dette er tilfældet for den aktuelle kommuneplanændring, og derfor sker der en udpegning for det konkrete område med krav om, at der i lokalplanen sikres passende afværgeforanstaltninger.

Biogasanlægget planlægges etableret inden for 500 m zonen omkring eksisterende risikovirksomhed; DLG Planteværnslager, Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø. 

Jf. bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 371 af 21. april om planlægning omkring risikovirksomheder har Esbjerg Kommune som planmyndighede sendt sagen i høring hos risikomyndighederne. Høringen har ikke afstedkommet bemærkninger fra risikomyndighederne. 

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.21 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-120-0005.

Forslag til Ændring

Vedtages forslaget medfører det ændringer i Hovedstrukturen, rammegrænsen og rammedelens bestemmelser.

 

Høringsperioden

Der fastlægges en høringsperiode for kommuneplanændringen på otte uger.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til plan@esbjergkommune.dk senest den 22-01-2019.

Husk at angive navn og adresse.

 

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Hovedstrukturdel

Ændring i kommuneplanens hovedstruktur:

Den nye bestemmelse i planloven betyder, at nuværende retningslinje KL.6 fremover ændres til:

KL.6 I områder, der er udpeget som værende i risiko for oversvømmelser skal der etableres afværgeforanstaltninger i forbindelse med planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse med videre.

Udpegede områder fremgår af kommuneplankortet.

Redegørelse:

Udpegningen af områder, som er i risiko for oversvømmelse sker på baggrund af en forudgående kortlægning.

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og i forhold til den planlagte anvendelse af området.

Generelt skal løsningerne prioritere sikring af flere grønne områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevand.

Der skal arbejdes med helhedsorienterede løsninger, som i videst mulig omfang er robuste i forhold til senere ændringer i klimaet, og som inddrager hensynet til økonomi, miljø, natur og menneskers trivsel.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-120-210 udskilles fra enkeltområde 01-120-090.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen: