Forandringer

Der er sket meget få ændringer i udformningen af kapitlet. Der er blevet tilføjet et enkelt nyt politisk mål om en alsidig befolkningssammensætning i hele kommune – et mål der kommer direkte fra Vision 2020. Dette nye mål afføder ikke nye retningslinjer, da de eksisterende retningslinjer både imødekommer og rummer målsætningen.

Der er herudover sket to mindre tilføjelser om henholdsvis indpasning af boliger og helårsboliger i retningslinjer, der i øvrigt er uændrede.

Nye boligområder i Kommuneplan 2018-30

Ved seneste revision af kommuneplanen blev der ikke udlagt nye boligområder. Ved denne revision foreslås der kun udlagt nye boligområder omkring Esbjerg by, da der er udlagt tilstrækkelige arealer omkring Bramming og Ribe i planperioden.

De nye boligområder skal dække behovet og efterspørgslen. Det er fortsat et mål at kunne tilbyde et bredt udvalg af forskellige attraktive og velbeliggende boliger. Ved udlæg af nye områder er der taget hensyn til, at det sker i forlængelse af eksisterende by og i tilknytning til god infrastruktur. Områderne ligger velplaceret i forhold til byfunktioner som skole, indkøb, idrætsanlæg og andre serviceydelser ligesom områderne har en kvalitet, hvor der kan opnås umiddelbar adgang til grønne rekreative områder og natur, uden at boligområderne er udlagt i beskyttede naturtyper eller landskaber.

Som grundlag for beregning af behovet for nye udlæg af boligområder i den kommende planperiode, frem til 2030, vurderes efterspørgslen i den næste planperiode ud fra salg i de foregående år og befolkningsudviklingen og en oplistning af ledige boligområder i Esbjerg.

De allerede udlagt boligområder dækker, på nær i Hjerting, behovet frem til 2020. I Andrup Syd er der udlagt boligområder, der først tages i brug efter 2020 og helt hen mod 2027 og enden af planperioden. Dette fremgår af Tids- og Rækkefølgeplanen. Udbygningen i de nye udlæg efter 2020 og frem til 2030 er med 800 boliger afstemt til den forventede befolkningstilvækst. Udbygningen reguleres med Tids – og rækkefølgeplanen. Der tages hensyn til ikke at overskride skolekapaciteterne i områderne.

Figuren viser, at salget af parcelhuse er steget til et niveau på cirka 60 huse om året. Det forventede salg i de kommende år forventes at blive større, med de strategiske tiltag der er sat i gang, for at øge befolkningen til 120.000. Det er derfor ikke kun interessant at se, hvor mange parcelhuse der er solgt i de foregående år, men lige så interessant at se på den forholdsmæssige store vækst, der har været i salget i de seneste år. Udover parcelhuse forventes der etableret tre til fire tæt-lave bebyggelser i planperioden. Disse fremgår ikke særskilt, men der skal skaffes plads til dem indenfor områder, der er beregnet til parcelhuse. De nye boligområder får anvendelsesbestemmelser med mulighed for alle boligtyper.

Befolkningsudviklingen i Esbjerg kommune viser en vækst på cirka 2.000 indbyggere over planperioden. Med en sædvanlig befolkningstæthed på 2,5 personer per parcelhus, betyder det et behov for minimum 800 parcelhuse i planperioden. Herudover vil efterspørgslen blive øget ved, at der bliver flere husstande, da beboere i højere grad bor alene.