Forandringer

De politiske mål fastholdes fra Kommuneplan 2014-26, da deres fokus på at sikre storbyliv og -atmosfære i Esbjergs bymidte og så er pointeret i Vision 2020 og Vækststrategi 2020. Planlægningsmæssigt er der ved denne revision taget fat på at realisere disse politiske mål. Konkret er det sket gennem en større revision af Esbjergs centerstruktur, hvor bymidten er blevet udvidet, bydelscentrene fokuseret centralt i de enkelte bydele, mens lokalcentrene er blevet placeret centralt i lokalområderne. Strukturændringen har til formål at styrke bymidten samtidig med, at den sikrer et godt udbud af især dagligvarer i bydelen og i nærområdet. Esbjerg styrkes som samlet udbudspunkt ved at udvide aflastningscentrets rummelighed både geografisk og med butiksareal.

Der er i det følgende angivet en række ændringer i retningslinjerne. Først nævnes de ændringer som foreslås for at gennemføre og understøtte den strukturelle ændring, der er sket i Esbjergs centerstruktur. Hernæst nævnes de ændringer, som begrundes i den nye planlov.

Som et led i en forenkling af rammeanvendelserne er de tidligere fire hovedcenteranvendelser kogt ned til to anvendelser; Hovedcenter og Hovedcenter med små butikker. Hovedcenter med små butikker finder, som i Kommuneplan 2014-26, kun anvendelse i Ribes middelalderbykerne. I Esbjerg har de forskellige hovedcenteranvendelser haft til formål at centrere nattelivet og den tættere bebyggelse i området, hvor bymidtens tre akser med kultur, handel og socialt liv, mødes. Dette sker nu med mere specifikke bestemmelser bl.a. i rammedelen omhandlende placeringen af spillesteder, bygningernes højde og tæthed. Det giver flere og friere muligheder for byggeri i bymidten. Samtidig vil den nye retningslinje om spillesteder, sammen med bestemmelserne i rammedelen, sikre en tydeligere angivelse af, hvor det planlægningsmæssigt ses som betimeligt at placere spillesteder og beslægtede aktiviteter. Samlet set giver denne tilgang et mere forenklet, præcist, planlægningsegnet og ikke mindst vækstorienteret grundlag for udvikling og investeringer. 

Retningslinjen om bymidte er, som følge af Vækststrategi 2020’s ønske om en vibrant city, udvidet med et krav om cykel- og fodgængervenlige bymidter med en god kollektiv trafikbetjening. Bidraget til bylivet fra mennesker i biler er minimalt. Tilgangen med indkøb uden bil er forfulgt i retningslinjen om bydelscentre. Her er der tilføjet en sætning om at sikre en central placering og gode stisystemer til bydelscentret. 

Den samlede ramme for detailhandel i Esbjergs bymidte er steget med 45.000 m2 (fra 105.000 til 150.000 m2). Dette skyldes primært åbningen af shoppingcenter Broen, der har tilført bymidten 30.000 nye butikskvadratmeter. De mindre udvidelser af bymidten i alle retninger, afspejles i en tilførsel af 15.000 m2 mere til butiksudvikling.

Der er ligeledes sket en stigning i den samlede ramme for aflastningscentret i Esbjerg Nord fra 61.000 m2 til 100.000 m2. Stigningen er udtryk for en korrektion, der relaterer sig til planlægningen for store udvalgsvarebutikker i den del af aflastningscentret, der ligger øst for banen. Denne planlægning for store butikker har ikke tidligere været medregnet i den samlede ramme for aflastningscentret. Der er herudover sket en mindre ændring i bebyggelsesprocenten i området med Bilka. Her blev bebyggelsesprocenten fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af den gældende lokalplan for området. Den lokalplan blev udarbejdet i 1991 med henblik på udbygning med større pladskrævende publikumsorienterede salgsvirksomheder. Omfanget af de butikker som siden kom til, og som stadig har ønsker om vækst og udvikling, har man ikke på det tidspunkt kunnet forestille sig. For at kunne imødekomme interesserne i området er bebyggelsesprocenten for dette område følgelig blevet hævet fra 40% til 90%. Herved bliver vilkårene i denne del af aflastningscentret de samme som i det langt nyere udlæg til aflastningscenter på den anden side af banen.  

For at Esbjerg kan fungere som ét samlet regionalt udbudspunkt, er det nødvendigt, at Esbjerg både har gode muligheder for placering af de helt store kæde- og udvalgsvarebutikker, som et sådant udbudspunkt forventes at have, i aflastningscentret samt har bymidtens brede, dybe og alsidige udvalg af butikker og oplevelser. De helt store udvalgsvarebutikker ønskes ikke placeret i bymidten, da de ikke med deres store volumen og parkeringsarealer vil kunne bidrage til den storbyatmosfære som Esbjerg Kommune i øjeblikket bruger mange ressourcer på at opbygge og understøtte. Med den rette planlægning kan bymidten og aflastningscentret fortsat bidrage med hver deres styrker til udviklingen af et stadig stærkere og samlet udbudspunkt, der også kan tiltrække et langt større opland end Esbjerg har som udbudspunkt i dag.

Kapitlet er tilføjet en retningslinje om opholdsarealer. De gældende opholdsarealbestemmelser i rammedelen er ikke ændret. Retningslinjen supplerer de eksisterende retningslinjer om opholdsarealer i kapitlerne om boliger og offentlige områder.

Den samlede ramme for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er korrigeret så det svarer til det eksisterende udlæg.

De resterende ændringer er alle konsekvenser af den nye planlov.

Restrummeligheder for samlede centerområder er tilføjet retningslinjerne. I Kommuneplan 2014-26 fremgik disse restrummeligheder af et bilag med generelle rammer. 

Retningslinjen om store udvalgsvarebutikker er sløjfet. Planloven har ikke længere en størrelsesbegrænsning på udvalgsvarebutikker i aflastningscentre.

Der er sket følgende ændringer i butiksstørrelserne i de enkelte centerområdetyper:

Bymidter:

Bydelscentre:

 

Lokalcentre:

 

Enkeltstående butikker:

 

Aflastningscenter:

 

   * Med mulighed for at planlægge for tre udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 hvert fjerde år

Generelt er billedet således, at Esbjerg Kommune følger den mulighed for øgede butiksstørrelser som planlovsændringen giver. Tolkningen er dog lidt mere restriktiv i bydelscentre og lokalcentre for at fastholde prioriteringen af handel og byliv i bymidterne.

I Kommuneplan 2014-26 blev der foretaget en statistisk bymidteafgrænsning af Esbjergs bymidte. Denne bymidteafgrænsning er blevet brugt som rettesnor for en opgradering af de karreer, der i Kommuneplan 2014-26 var udpeget som forskellige typer af centerboliger, til centerområde og bymidte. Bymidtens vestlige ende lå ligeledes indenfor den statistiske bymidteafgrænsning, hvorfor strækningen langs Kongensgade fra Stormgade til Strandbygade er ændret fra bydelscenter til bymidte. Der er herudover foretaget en udvidelse af bymidten til at omfatte området øst for det nye shoppingcenter Broen for herved at få Tobakken, de øvrige byfunktioner langs Exnersgade samt området ned mod Gammelby Ringvej ind i bymidten. Broen var under projektering ved afleveringen af Kommuneplan 2014-26, hvorfor den statistiske bymidteafgrænsning ikke rakte til at få disse arealer med som en afrunding af bymidten.