Forandringer

Vision 2020 udpeger med indsatserne om medborgerskab, livskvalitet og levende lokalsamfund en tydelig politisk vilje til at arbejde med Esbjerg Kommunes landdistrikter og landsbyer som aktiver for kommunen som helhed. Der peges dog samtidig på, at væksten i bosætning og antallet af arbejdspladser skal ske med udgangspunkt i de store byer, mens landsbyerne og lokalbyerne skal ses som et supplement hertil. Disse tydelige politiske tilkendegivelser er udgangspunktet for kapitlet om landsbyer og det åbne land, og medfører ændringer i både mål og retningslinjer. Ændringerne skal medvirke til en sikring af udviklings- og vækstmuligheder i landdistrikternes bysamfund.

Det eksisterende mål om, at væksten skal ske i de afgrænsede bysamfund udbygges for at understøtte bysamfundenes interesser. Tilsvarende erstattes det politiske mål om, at nedrivningssager håndteres professionelt med et mål om, at kommunen skal bidrage til, at det åbne land og dets bysamfund fremtræder som velfungerende helheder. Da fokus er på bysamfundenes udvikling, udgår det politiske mål om landbrug. Jordbrugserhvervenes interesser er beskrevet i kapitlerne om jordbrugsområder og primær erhverv. Slutteligt følges Esbjerg Kommunes Politik for øget borgerinvolvering og samskabelse op med et mål om at sikre optimale vilkår for nærdemokrati, frivillighed og medinddragelse. Dette politiske mål har ligeledes affødt en ny retningslinje om samarbejde og dialog med lokalsamfundene.

Retningslinjen for landsby- og mellembyplaner erstattes af en ny retningslinje for lokalområder. Det er tanken, at lokalområdebeskrivelserne skal tage over efter landsby- og mellembyplanerne som det dokument, der beskriver de enkelte bysamfunds karakter og særkende.

Grønninger udgår som retningslinje, da arealerne er beskyttet mod bebyggelse idet de er udlagt som grønne rekreative områder eller grønt danmarkskort på kommuneplanens hovedstrukturkort. Grønninger indgår endvidere i registreringerne af de enkelte kulturmiljøer i sektorplanen Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

Der er tilføjet en selvstændig retningslinje for sigtelinjer, der skal sikre at lange kig ind mod kirker og andre markante bygninger friholdes for ny bebyggelse. Retningslinjen er tilrettet, så den omhandler tekniske installationer generelt.

De øvrige rettelser i retningslinjerne er sproglige rettelser og sammenskrivninger af retningslinjer. Sammenskrivningerne har medført, at retningslinjerne om landskabskiler og overflødige bygninger udgår.