Plan for Marbækområdet

Formålet er at udarbejde en samlet plan for Marbækområdet. Planen skal sikre, at der skabes overensstemmelse mellem beskyttelse og benyttelse af områdets unikke natur og omgivende NATURA 2000 områder.

Planen skal sikre, at der i udviklingen af området tænkes i helheder, der kan danne ramme for de mange interesser og aktiviteter i området.

Der skal ske en koordinering af de mange aktiviteter, der foregår i Marbæk. Som en del af Nationalpark Vadehavet skal planen medvirke til, at en stigende interesse for området – og dermed en stigende færdsel – sker med hensyntagen til områdets unikke natur. Det er væsentligt, at der fortsat eksisterer naturområder i området, som friholdes for gæster.

For at sikre at områdets muligheder anskues fra så mange forskellige vinkler som muligt, udarbejdes planen i et tværgående samarbejde, der involverer flere forvaltninger. Desuden inddrages interne og eksterne aktører, hvor det måtte være relevant.

Den eksisterende plan for området blev vedtaget i 1985. Eftersom der er opstået et ønske om at gøre området mere tilgængeligt og attraktivt, har det medført et behov for en ny samlet og overordnet plan for området, som tager hensyn til såvel gæsternes naturoplevelse, som selve områdets natur.

Følgende temaer er relevante i arbejdet med planen:

  1. Kortlægning af bindinger og eksisterende aktiviteter/seværdigheder i området
  2. Støttemuligheder og medfinansiering
  3. Forbedring af infrastruktur
  4. Anvendelse og forvaltning af vand/land

Der bør, hvor det er relevant, defineres mål for de enkelte projekter, der iværksættes.

Planen forventes udarbejdet i 2014 og skal godkendes af Byrådet. Projekter, som efterfølgende implementeres, skal indpasses efter den ramme, planen har fastlagt. Økonomi hertil skal findes særskilt.

Relevant i forbindelse med:

Kultur og Fritid

Trafik

Turisme

Bevaring

Grønne strukturer

Naturen

Landskabet

Undervisning og dagtilbud