Spildevandsplan

Kommunerne tilrettelægger borgernes og virksomhedernes afledning af spildevand ved hjælp af spildevandsplaner. I miljøbeskyttelsesloven er det formelt beskrevet, hvad en spildevandsplan skal indeholde.

For Esbjerg Kommune er spildevandsplanen et velegnet redskab til at sikre helhedsorien-terede løsninger og udvikling inden for spildevandsområdet til gavn for borgerne, virksom-hederne og uden at det går ud over recipientkvaliteten og naturen.

Derudover har spildevandsplanen til formål, at:

  • Sikres et ensartet serviceniveau for alle i Esbjerg Kommune.
  • Giver borgere og organisationer indflydelse på Kloakforsyningens virke.
  • Opstiller mål og strategi for Kloakforsyningens arbejde.

Relevant i forbindelse med:

Affald og Spildevand

Klimatilpasning og bæredygtighed