Forandringer

Kapitlet om klimatilpasning udgør den ene halvdel af det tidligere kapitel om klimatilpasning og bæredygtighed. Eftersom klimatilpasning i stigende grad udgør en selvstændig del af planlægningen, er det valgt at splitte de to områder op i to selvstændige kapitler.

Klima og bæredygtighed er et af de otte områder i Vision 2020, hvor den grønne kommune i ord og handling udmøntes i ønsket om at forberede os på de kommende klimaforandringer. Denne målsætning kan opfyldes med de gældende mål om klimatilpasning fra Kommuneplan 2014-26, hvorfor disse er fastholdt også i denne kommuneplan.

Klimatilpasningskapitlet har fået tilført de afsnit fra det hidtidige kystkapitel, som omhandler kystbeskyttelse. Det skyldes, at kystbeskyttelsen er tæt knyttet til Esbjerg Kommunes arbejde med klimatilpasning.

Retningslinjen om kortlægning af spildevandsanlæg er udgået, fordi retningslinjens tekst om udarbejdelse af oversvømmelseskort for spildevandsanlæg er opfyldt.

Der er herudover kun foretaget sproglige ændringer i retningslinjerne.