Forandringer

De politiske mål udtrykker en sammenskrivning af mål fra Kommuneplan 2014-26, fra Kommuneplanstrategi 2018-30 og de politiske mål fra Vision 2020. Fortætning, storbyatmosfære, vækstcenter og fællesskab/medejerskab er nye begreber.

Der anvendes nye begreber i kapitlet. Fritidsanlæg benyttes i Kommuneplan 2018-30 som det helt overordnede begreb. Herunder findes idrætsanlæg, kulturanlæg og anlæg til rekreative formål. De forskellige faciliteter er organiseret efter denne struktur. Begrebsændringen medfører konsekvensrettelser på tværs af retningslinjerne, men medfører ikke ændringer i fysikken.

Som et led i en lovændring skal idrætsanlæg over 2.500 m2 placeres i områder, der er udlagt til tekniske anlæg. Dette har medført en registrering af alle idrætsanlæg i Esbjerg Kommune samt en inddeling af disse anlæg i centrale og decentrale idrætsanlæg. De fleste decentrale idrætsanlæg til fritids- og foreningsbrug lå som udgangspunkt i offentlige områder. De fleste af disse offentlige områder er i den gældende plan udlagt med reservation til f.eks. skole eller plejecenter. Der er i en proces med Børn & Kultur og Sundhed & Omsorg sket en afvejning af, hvorvidt det enkelte anlæg skulle placeres i offentlige områder (og dermed sikres til skolen/plejecenter) eller i tekniske anlæg (og dermed sikres til fritidsanvendelse). Processen har ikke affødt en afklaring omkring anvendelsen af boldbanerne ved Sædding Skole/Esehuset. Området er følgelig bibeholdt i offentlige områder, men med en forventning om, at der indledes en yderligere afklaring med sektorerne om anvendelsen.

Det overordnede fritidsanlægsbegreb benyttes også for anlæg i det åbne land. Der er tilføjet to nye retningslinjer til denne kategori. Det er idrætsanlæg i det åbne land, der omhandler de lidt større anlæg, og friluftsfaciliteter i det åbne land, der handler om ganske små anlæg til rekreative formål. De større anlæg er kortmarkeret – det er de mindre ikke. Der arbejdes for at få kortlagt mulighederne i det åbne land for at imødekomme flere sektorers interesser.

Tre retningslinjer er flyttet til kapitlet fra andre kapitler. Det gælder retningslinjerne om Natur- og Kulturformidling og om Kulturskole, fra uddannelseskapitlet samt retningslinjen om fritidshuse fra kapitlet om sommerhusområder. Der er ikke ændret i retningslinjerne. Flytningerne relaterer sig dels til det forvaltningsmæssige ophæng i kommunen og dels til et ønske om at fokusere på det rekreative og fritidsorienterede indhold i retningslinjerne.

Retningslinjen om kulturhuse er omdøbt til lokale mødesteder, men er i øvrigt ikke ændret. Ændringen skyldes, at begrebet kulturhuse ikke favnede mødesteder, der f.eks. er placeret i idrætsfaciliteter eller hvor den primære funktion er foreningsbaseret.

Retningslinjen om Esbjerg Strand er sløjfet, da projektet er under realisering. Området er udlagt til havneområde med lystbådehavn. Af samme grund har retningslinjen om lystbådehavn fået mere vægt som en reservation.