Forandringer

Kapitlet har ændret navn. Fra Trafik til Transport og mobilitet. Det skyldes et ønske om at ændre fokus fra trafikanlæggene til bevægelsen imellem dem. Dette ønske afspejler sig i de politiske mål, hvor der også er samlet op på en række transportorienterede mål fra Vækststrategi 2020 og Vision 2020. Det giver politiske mål, hvor der stadig er fokus på udviklingen af Esbjerg Havn og Esbjerg Lufthavn ligesom der også stadig lægges vægt på samarbejder, men dog nu med Esbjerg Kommune som primus motor. 2020-planerne introducerer med deres mange mål på transportområdet begreber som infrastruktur og sammenhæng, Esbjergs placering nationalt, koblingen af eksempelvis cykelstinettet med bosætning samt ikke mindst det store fokus på transport.

Samarbejdet i Storbyregion Esbjerg har også infrastrukturen som et fokuspunkt. Det er fra dette samarbejde, at begrebet mobilitet har fundet sin plads både i de politiske målsætninger og i en særskilt retningslinje.

Flere af kapitlets retningslinjer kobler med nye retningsorienterede formuleringer mere direkte op på de politiske mål end de gjorde i Kommuneplan 2014-26. Det gælder retningslinjerne for Motorveje og primærveje, Hovedstiforbindelser, Jernbanetracé og El-jernbanedrift, der er omdøbt fra Elektrificering.

Kapitlet er blevet begavet med to retningslinjer – Fyrlinjer og Lufthavnens hindringsplan (det tidligere Højdegrænseplan) – fra det nu hedengangne kapitel med tekniske anlæg i det åbne land. Retningslinjernes indhold er uændret.

Særtransportruter har fået en kortmarkering og indgår nu i kommuneplanen som en binding, hvilket kan medvirke til en sikring af de særlige forhold, der gør sig gældende for ruter til særtransporter.

Retningslinjen om parkeringslicenser er ikke længere aktuel og er derfor slettet. Retningslinjen med Reserveret til primærveje er også væk, da den er lagt sammen med retningslinjen om Motorveje og primærveje. Sammenlægningen skyldes, at der reserveres et tracé for en vej ligegyldigt om den er planlagt eller anlagt. Dette gør det overflødigt at have to retningslinjer om det samme. Det samme gør sig gældende for retningslinjen om sporbetjente arealer, der er lagt ind under retningslinjen om jernbanetracé.