Forandringer

Vandmiljøet i Esbjerg kommune beskyttes af overordnet lovgivning i form af lov om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser og EU’s Vandrammedirektiv. Den overordnede lovgivning er styrende for kommuneplanens retningslinjer på området.

Tidligere planlægning:

EU vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, som fastlægger bindende rammer for medlemslandenes vandplanlægning.

Målet er, at tilstanden for alt vand, grundvand, overfladevand (vandløb og søer) og kystvande ikke må forringes yderligere, men skal beskyttes og forbedres. Dette gælder også for terrestriske økosystemer og vådområder, der er afhængige af vandøkosystemer.

Danmark implementerede vandrammedirektivet 22. december 2003 i Lov om miljømål og på baggrund heraf blev Statens Vandplaner for 2009-2015 udarbejdet. Hovedformålet med vandplanerne 2009-2015 var at lave en samlet plan for Danmarks vandmiljø med henblik på at sikre renere vand.

Vandplanen for Esbjerg kommune hed Vanddistrikt 1- Jylland og Fyn – 1.10 Vadehavet og dækkede over de 10 kommuner, der leder overfladevand til Vadehavet. Formålet med planen var at sikre at alle vandforekomster i området vandløb, søer, kystvande og grundvand med udgangen af 2015 opnår miljømålet ”god tilstand”.

De specifikke indsatser, som kommunerne stod for at gennemføre var åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, fjernelse af spærringer som dambrugsopstemninger eller betonstyrt i vandløbene og vandløbsrestaurering.

Vandområdeplan 2015- 2021 for Vadehavet trådte i kraft 22. december 2015. Herefter er Vandplan 2009-2015 for Vadehavet ikke længere gældende. Indsatser i Vandplanen, der endnu ikke er realiseret er i et vist omfang overført til Vandområdeplanen.

I de to seneste kommuneplaner for Esbjerg Kommune har der ikke været noget kapitel om vand, hvilket skyldes at man har ønsket at vente til der forelå en større afklaring omkring vandområdeplanerne.

Kapitlet omhandler grundvand, overfladevand i form af vandløb og søer, samt kystvande.