Forandringer

Formålet med kapitlet har været at opfylde planlovens krav om at kommuneplanændringer med tilhørende VVM-redegørelse skal ledsages af en retningslinje i kommuneplanen. Dette krav er bortfaldet siden den seneste kommuneplanrevision.

Områder, hvor der er udarbejdet en VVM-redegørelse for et konkret projekt, sikres fortsat med en reservation af den pågældende kommuneplanramme. Hvor der tidligere har været en specifik reservation, der henvendte sig direkte til det konkrete projekt, så vil der i Kommuneplan 2018-30 være en generelt formuleret reservation, der reserver området til VVM-anlæg og sikrer, at området ikke kan tages i brug til andet, end det der er udarbejdet VVM for. Sikringen af arealet er således den samme, men der ryddes op i antallet af reservationer i kommuneplanens rammedel.

Reservationen i rammedelen følges op af en retningslinje i kommuneplanens hovedstruktur. I og med at der nu kun er behov for en enkelt retningslinje i hovedstrukturen, flyttes denne til kapitlet Områder til tekniske anlæg og kapitlet om VVM-anlæg udgår af kommuneplanen.