25-020-041 - Område nord for Fladhøj

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  25-020-041

 • Rammenavn

  Område nord for Fladhøj

 • Zonestatus

  Landzone

 • Hovedanvendelse

  Område til teknisk anlæg

 • Forsyningsanlæg

  Anvendelsen fastlægges til forsyningsanlæg som vandværk, varmeværk, forbrændingsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, naturgasanlæg, biogasanlæg, solenergianlæg, højspændingsanlæg, transformeranlæg, kommunikationsanlæg, telemaster og lign. Områdets bebyggelse skal opføres på baggrund af en arkitektonisk helhedsplan. Der kan opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af forsyningsanlæg. Der må ikke etableres boliger i området. Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

 • Byggeri til driften

  Der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og anlæg.

 • Højde

  Bygningshøjden fastsættes i overensstemmelse med Byggelovens bestemmelser.

 • Opholdsarealbestemmelser

  Der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Der skal sikres forud for parkeringsarealer, under hensyn til etagearealets sammensætning mellem boliger og forskellige former for erhverv. Parkeringen fastlægges i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativer.

 • Naturgasstation

  I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for naturgasstation.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Skovrejsning ønsket

  Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede skovrejsningsområde må der foretages privat og offentlig skovtilplantning.

 • Landskabskarakterområde

  Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i området.

 • Terrænkoter

  Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor Terrænkoten er under +4,75 DVR90.

 • Sammenhængende bebyggelse.

  Hvis der inden for en afstand af 200 m ligger seks beboede huse, defineres dette som sammenhængende bebyggelse i det åbne land.

 • Naturgasledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af naturgastransmissionsledningen.

 • Reserveret primærvej

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de reserverede motorveje og primærveje.

25-020-041