01-120-200 - Nyt Genbrugsplads ved Mådevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  01-120-200

 • Rammenavn

  Nyt Genbrugsplads ved Mådevej

 • Zonestatus

  Byzone

 • Hovedanvendelse

  Område til teknisk anlæg

 • Deponeringsanlæg

  Anvendelsen fastlægges til deponeringsanlæg som affaldsanlæg, losseplads, genbrugsplads, fyldplads, renovations- og slamværk og lign. samt kontorer i tilknytning hertil. Der må kun opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af affaldsanlæg. Der må ikke etableres boliger i området. Tidligere lossepladser skal opfyldes og tilplantes i etaper og anvendes til offentlige rekreative formål. Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

 • B% max 90

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 90 for hver ejendom.

 • Max 20 m

  Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 20 m fra terræn.

 • Opholdsarealbestemmelser

  Der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Der skal sikres forud for parkeringsarealer, under hensyn til etagearealets sammensætning mellem boliger og forskellige former for erhverv. Parkeringen fastlægges i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativer.

 • Virksomhedsstøj 70

  Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til:

  • max 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området,
  • max tilladte støj i naboerhvervsområder,
  • max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder blandet bolig og erhverv) og ved boliger i det åbne land,
  • max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
  • max 45/40/35 dB(A) i områder med lav boligbebyggelse.

 • Genbrugsplads

  I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for Genbrugsplads.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Jordforurening områdeklassificering

  Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i byzone, skal det vurderes, om området skal undtages af områdeklassificeringen.

 • Kystnærhedszonen

  Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

 • Isolinje for risikoerhverv

  Områder til risikoerhverv sikres med en risiko-isolinje på 500 meter.

 • Vindmøllestøj

  Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støj-isolinjen:
  Vindmøllestøj-isolinjen på 37 dB(A).

 • Virksomhedsstøj

  Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien:
  Virksomhedsstøj-isolinjen på 45/40/35 dB(A).

 • Isolinje for deponi

  Arealer inden for en afstand af 500 m fra aktive deponier og fra arealer reserveret til deponi skal friholdes for udlæg til miljøfølsom anvendelse.

01-120-200