01-060-100 - Bakkeskolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  01-060-100

 • Rammenavn

  Bakkeskolen

 • Zonestatus

  Byzone

 • Hovedanvendelse

  Offentligt område

 • Institutioner

  Anvendelsen fastlægges til institutioner af almennyttig karakter. Der tillades serviceerhverv, caféfunktioner og mindre kioskudsalg, der knytter sig til disse institutioner. Der må ikke gives tilladelse til at etablere boligbebyggelse, undtagen boliger i tilknytning til institutioner i området. Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening og gives mulighed for kollektiv trafikbetjening.

 • B% max 50

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 50 for hver ejendom.

 • Max 12 m

  Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 12 m fra terræn.

 • Opholdsarealer for off. inst. og anlæg

  Der skal fastsættes bestemmelser for rimelige opholdsarealer, der sikres forud for parkeringsarealer. Opholdsarealer skal have en hensigtsmæssig indretning med sammenhængende arealer, hvoraf den største del skal være solbeskinnet.
  For erhverv skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 5 % af etagearealet.
  For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 25 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal.
  For institutioner skal der minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 10 % af etagearealet.
  For skoler skal der som minimum etableres et sammenhængende areal på 50 x 100m til idræt samt 5000m2 til gårdrum, legearealer og andre opholdsarealer.
  For børneinstitutioner skal der etableres opholdsarealer på min. 2000 m2.

 • Skoletilbud

  I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for skoletilbud og beslægtede aktiviteter som lokale kultur- og fritidsaktiviteter. Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening og gives mulighed for kollektiv trafikbetjening.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Kulturmiljø

  Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

 • Jordforurening områdeklassificering

  Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i byzone, skal det vurderes, om området skal undtages af områdeklassificeringen.

 • Kystnærhedszonen

  Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

 • Lufthavnens hindringsplan

  Begrænsninger i forhold til højde og placering af byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale- og internationale flyvninger.

01-060-100 (1)