23-010-270 - Varmeværk ved Annesmindevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  23-010-270

 • Rammenavn

  Varmeværk ved Annesmindevej

 • Zonestatus

  Byzone

 • Hovedanvendelse

  Område til teknisk anlæg

 • Forsyningsanlæg

  Anvendelsen fastlægges til forsyningsanlæg som vandværk, varmeværk, forbrændingsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, naturgasanlæg, biogasanlæg, solenergianlæg, højspændingsanlæg, transformeranlæg, kommunikationsanlæg, telemaster og lign. Områdets bebyggelse skal opføres på baggrund af en arkitektonisk helhedsplan. Der kan opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af forsyningsanlæg. Der må ikke etableres boliger i området. Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

 • B% max 50

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 50 for hver ejendom.

 • Max 8½ m

  Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 8½ m med udnyttelig tagetage.

 • Opholdsarealbestemmelser

  Der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Der skal sikres forud for parkeringsarealer, under hensyn til etagearealets sammensætning mellem boliger og forskellige former for erhverv. Parkeringen fastlægges i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativer.

 • Virksomhedsstøj 60

  Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til:

  • max 60/60/60 dB(A) uden for egen grundgrænse i området,
  • max tilladte støj i naboerhvervsområder,
  • max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder blandet bolig og erhverv) og ved boliger i det åbne land,
  • max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
  • max 45/40/35 dB(A) i områder med lav boligbebyggelse.

 • Varmeværk

  I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for varmeværk eller kraftvarmeværk.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Jordforurening områdeklassificering

  Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i byzone, skal det vurderes, om området skal undtages af områdeklassificeringen.

 • Skovbyggelinje

  Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne med mere.

 • Virksomhedsstøj

  Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien:
  Virksomhedsstøj-isolinjen på 45/40/35 dB(A).

23-010-270