30-010-011 - Kirkegården i Gredstedbro

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  30-010-011

 • Rammenavn

  Kirkegården i Gredstedbro

 • Zonestatus

  Byzone

 • Hovedanvendelse

  Grønt rekreativt område

 • Kirkegård

  Anvendelsen fastlægges til kirkegård samt andre kirkelige relaterede aktiviteter, Såsom graverhus, parkerings- og materielplads mm.
  Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området

 • Byggeri til driften

  Der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og anlæg.

 • Max 8½ m

  Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 8½ m med udnyttelig tagetage.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Indvindingsopland

  Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, skal friholdes for virksomhedstyper og anlæg, der medfører væsentlig forurening af grundvandet.

 • Skovbyggelinje

  Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne med mere.

 • Hovedstiforbindelse

  Hovedstier betjener den overordnede gang- og cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og være forbundet med det overordnede stinet. Etablerede hovedstier sikres.

 • Terrænkoter

  Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor terrænkoten er under +3,90 DVR90.

30-010-011 (1)