20-020-121 - Område mellem Møllegårdsvej og Bygaden

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  20-020-121

 • Rammenavn

  Område mellem Møllegårdsvej og Bygaden

 • Zonestatus

  Landzone

 • Hovedanvendelse

  Område til teknisk anlæg

 • Forsyningsanlæg

  Anvendelsen fastlægges til forsyningsanlæg som vandværk, varmeværk, forbrændingsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, naturgasanlæg, biogasanlæg, solenergianlæg, højspændingsanlæg, transformeranlæg, kommunikationsanlæg, telemaster og lign. Områdets bebyggelse skal opføres på baggrund af en arkitektonisk helhedsplan. Der kan opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af forsyningsanlæg. Der må ikke etableres boliger i området. Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

 • B% max 30

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 30 for hver ejendom.

 • Max 1½ etage

  Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 1 etage med udnyttelig tagetage.

 • Opholdsarealbestemmelser

  Der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Der skal sikres forud for parkeringsarealer, under hensyn til etagearealets sammensætning mellem boliger og forskellige former for erhverv. Parkeringen fastlægges i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativer.

 • Centerstøj 55

  Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til:

  • max 55/45/40 dB(A) uden for egen grundgrænse i området,
  • max tilladte støj i naboerhvervsområder,
  • max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
  • max 45/40/35 dB(A) for områder med lav boligbebyggelse.

 • Vandværk

  I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for vandværk.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Kulturmiljø

  Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

 • Jordforurening V1

  På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

 • Lavbundsareal

  Inden for de udpegede lavbundsområder må der ikke tillades forhold der strider mod gældende lovgivning.

 • Værdifuldt landskab

  De værdifulde landskaber skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Undtaget er bebyggelse der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugs- eller skovbrugsejendom. Der kan normalt ikke udlægges arealer til formål, som ikke er forenelige med regionale og nationale landskabsmæssige værdier.

  Eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i landskabet.

 • Lufthavnens hindringsplan

  Begrænsninger i forhold til højde og placering af byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale- og internationale flyvninger.

20-020-121