07-030-070 - Sønderrisskolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  07-030-070

 • Rammenavn

  Sønderrisskolen

 • Zonestatus

  Byzone

 • Hovedanvendelse

  Offentligt område

 • Institutioner

  Anvendelsen fastlægges til institutioner af almennyttig karakter. Der tillades serviceerhverv, caféfunktioner og mindre kioskudsalg, der knytter sig til disse institutioner. Der må ikke gives tilladelse til at etablere boligbebyggelse, undtagen boliger i tilknytning til institutioner i området. Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening og gives mulighed for kollektiv trafikbetjening.

 • B% max 40

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 40 for hver ejendom.

 • Max 12 m

  Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 12 m fra terræn.

 • Opholdsarealer for off. inst. og anlæg

  Der skal fastsættes bestemmelser for rimelige opholdsarealer, der sikres forud for parkeringsarealer. Opholdsarealer skal have en hensigtsmæssig indretning med sammenhængende arealer, hvoraf den største del skal være solbeskinnet.
  For erhverv skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 5 % af etagearealet.
  For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 25 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal.
  For institutioner skal der minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 10 % af etagearealet.
  For skoler skal der som minimum etableres et sammenhængende areal på 50 x 100m til idræt samt 5000m2 til gårdrum, legearealer og andre opholdsarealer.
  For børneinstitutioner skal der etableres opholdsarealer på min. 2000 m2.

 • Dagtilbud

  I området kan der etableres dagtilbud. Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening.

 • Skoletilbud

  I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for skoletilbud og beslægtede aktiviteter som lokale kultur- og fritidsaktiviteter. Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening og gives mulighed for kollektiv trafikbetjening.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Kystnærhedszonen

  Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

 • Skovbyggelinje

  Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne med mere.

 • Skov

  Arealet skal søges fastholdt som skov.

 • Lufthavnens hindringsplan

  Begrænsninger i forhold til højde og placering af byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale- og internationale flyvninger.

07-030-070 (1)