40-040-021 - Boldbaner ved Nørremarksskolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  40-040-021

 • Rammenavn

  Boldbaner ved Nørremarksskolen

 • Zonestatus

  Byzone

 • Hovedanvendelse

  Område til teknisk anlæg

 • Andre tekniske anlæg

  Anvendelsen fastlægges til andre tekniske anlæg over 2.500 m2 som materielgård, motorsportsanlæg, street race bane, militært anlæg, skydebane, sportsanlæg, ridesportsanlæg og lignende. Der kan opføres byggeri og anlæg, der er nødvendige for driften af de tekniske anlæg som områdets arealanvendelse tillader. Der må ikke etableres boliger i området. Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening.

 • B% max 40

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 40 for hver ejendom.

 • 1 etage

  Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 1 etage.

 • Opholdsarealbestemmelser

  Der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Der skal sikres forud for parkeringsarealer, under hensyn til etagearealets sammensætning mellem boliger og forskellige former for erhverv. Parkeringen fastlægges i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativer.

 • Decentralt idrætsanlæg

  I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for decentrale idrætsanlæg

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Skovbyggelinje

  Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne med mere.

 • Hovedstiforbindelse

  Hovedstier betjener den overordnede gang- og cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og være forbundet med det overordnede stinet. Etablerede hovedstier sikres.

 • Terrænkoter

  Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor terrænkoten er under +3,90 DVR90.

 • Skov

  Arealet skal søges fastholdt som skov.

40-040-021