40-030-010 - Kolonihaver Damhus

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  40-030-010

 • Rammenavn

  Kolonihaver Damhus

 • Zonestatus

  Landzone

 • Hovedanvendelse

  Grønt rekreativt område

 • Kolonihave

  Anvendelsen fastlægges til kolonihaveområde. Der må i området opføres kolonihavehuse til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold.
  Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

 • B% max 10

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 10 for hver ejendom.

 • 1 etage

  Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 1 etage.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Fredning

  I et fredet område kan der ikke tillades forhold i strid med fredningen.

 • Økologisk forbindelse

  Inden for de økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige spredningsveje sikres og styrkes. Ved etablering af anlæg eller byggeri, skal hensynet til dyre- og plantelivets spredningsmuligheder sikres.

 • Skovrejsning uønsket

  Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede område, hvor skovtilplantning er uønsket, må der ikke plantes skov.

 • Beskyttet natur §3

  Tilstanden af et beskyttet naturområde må ikke ændres jf. naturbeskyttelseslovens §3. Naturområdets tilstand og ikke registreringen er afgørende for om et naturområde er beskyttet.

 • Vadehavsfredning

  Inden for og langs vadehavsfredningen må der ikke etableres forhold der strider mod områdets udpegning som natur- og vildtreservat.

 • Åbeskyttelseslinje

  Inden for 150 m af vandløbet må der ikke placeres bebyggelse, foretages terrænregulering eller ske tilplantning.

 • Indvindingsopland

  Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, skal friholdes for virksomhedstyper og anlæg, der medfører væsentlig forurening af grundvandet.

 • Søbeskyttelseslinje

  Inden for 150 m af søen må der ikke placeres bebyggelse, foretages terrænregulering eller ske tilplantning.

 • Landskabskarakterområde

  Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i området.

 • Lavbundsareal

  Inden for de udpegede lavbundsområder må der ikke tillades forhold der strider mod gældende lovgivning.

 • Terrænkoter

  Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor terrænkoten er under +3,90 DVR90.

 • Natura 2000

  Inden for de internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder må der ikke tillades etableret forhold,

  der kan skade det dyre- og planteliv, der søges sikret gennem EF-fuglebeskyttelsesdirektivet,

  Ramsarkonventionen eller EU Habitatdirektivet.

40-030-010 (1)