02-040-030 - Blandet bebyggelse ved Parkvej og Grønnevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  02-040-030

 • Rammenavn

  Blandet bebyggelse ved Parkvej og Grønnevej

 • Zonestatus

  Byzone

 • Hovedanvendelse

  Bydelscenter

 • Bydelscenter

  Anvendelsen fastlægges til bydelscenter med mulighed for at etablere butikker, der betjener bydelen samt boliger, liberale erhverv, showrooms, serviceerhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, hoteller, restauranter, offentlige institutioner og anlæg og lignende. Den maksimale miljøklasse for virksomheder i området er klasse 3 (ifølge klassifikationen i Håndbog om Miljø og Planlægning). Der tillades varelevering i aften- og natperioden til butikker. Det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker er 3.500 m² og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening og gives mulighed for kollektiv trafik betjening.

 • B% max 40

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 40 for hver ejendom.

 • Max 2 etager

  Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 2 etager.

 • Opholdsarealer bydelscenter

  For erhverv skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 5 % af etagearealet.
  For boliger skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 15 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal.
  Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 % af det samlede grundareal udlægges til et velbeliggende, anvendeligt og sammenhængende fælles opholdsareal til rekreativ brug.
  Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal have en størrelse og udformning der kan rumme en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes.
  Opholdsarealer kan tilvejebringes som et hævet gårdareal eller som altaner og tagterrasse.

 • Centerstøj 55

  Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til:

  • max 55/45/40 dB(A) uden for egen grundgrænse i området,
  • max tilladte støj i naboerhvervsområder,
  • max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
  • max 45/40/35 dB(A) for områder med lav boligbebyggelse.

Bindinger

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Særtransportrute

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer anvendelsen af ruter reserverede til særtransporter. På særtransportruter skal der sikres en gennemkørselshøjde på 8,8 m.

 • Kystnærhedszonen

  Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

 • Vejstøj

  Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinjen.

 • Hovedvandledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af hovedvandledning. De viste ledningstraceer er vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

 • Fjernvarmeledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af fjernvarmeledninger. De viste ledningstraceer er vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

 • Fyrlinie

  Inden for fyrlinierne må der ikke tillades byggeri eller andre forhold, der kan hindre eller genere udsynet til fyrene.

 • Hovedstiforbindelse

  Hovedstier betjener den overordnede gang- og cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og være forbundet med det overordnede stinet. Etablerede hovedstier sikres.

 • Lufthavnens hindringsplan

  Begrænsninger i forhold til højde og placering af byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale- og internationale flyvninger.

 • Reserveret primærvej

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de reserverede motorveje og primærveje.

02-040-030 (1)