Baggrund

Ændringen vil give mulighed for et mindre nyt Lavt boligområde

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Mæglergade i Bramming

Redegørelse

Kommuneplanændringen omfatter et lille område på 895 m2 ved Mæglergade i Bramming. Ændringen gælder for en lille del af et eksisterende erhvervsområde. Den nærmere afgrænsning af området fremgår af kortet.

I området ændres kommuneplanens anvendelse, så området overføres fra erhvervs- til boliganvendelse. Ændringen betyder, at der kan opføres et parcelhus på det område, der skifter anvendelse. Derved ændres der også i virksomhedsstøjisolinjen. For det resterende erhvervsområde fortsætter de eksisterende kommuneplanbestemmelser uændret.

Fremadrettet vil det nye boligområde indgå som en del af det tilgrænsende lave boligområde, med samme bestemmelser.

I forbindelse med opstart af planlægningen har kommunen gennemført en indkaldelse af gode ideer og forslag. 

Arealets afgrænsning, omgivelser, rammer og bestemmelser, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 24-11-2021 til 09-12-2021 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse. I den forbindelse er der kommet to bemærkninger, der begge bakker op om at ændre anvendelsen for arealet til boligområde.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder jf. nedenstående redegørelse.

Planområdet ligger ca. 1.900 m nærmeste Natura 2000-område (N90 Sneum Å og Holsted Å). Grundet projektets karakter og afstanden vurderes der ikke at kunne ske påvirkninger af Natura 2000-området. Der vurderes ikke at ske væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter ved den nuværende udformning af projektet. Der er indenfor projektområdet ligeledes ikke kendskab til nationalt beskyttede § 3-arealer.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

I forbindelse med den offentlige høring er der ikke kommet nogen bemærkninger.

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Erhvervsområde til Lavt boligområde. Derved ændres virksomhedsstøjisolinjen. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at en lille del af enkeltområde 21-030-110 sammenlægges med enkeltområde 21-030-020.

Følgende rammeområder bliver udlagt i ændringen, hvor anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår:

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

PDF

Link