21-030-110 - Erhvervsområde langs Industrivej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Rammenummer

  21-030-110

 • Rammenavn

  Erhvervsområde langs Industrivej

 • Zonestatus

  Byzone

 • Planlagt zone

  Fastholdes som byzone.

 • Hovedanvendelse

  Erhvervsområde

 • Erhverv

  Anvendelsen fastlægges til erhverv uden boliger med mulighed for at etablere håndværkserhverv, industrierhverv, serviceerhverv, liberalt erhverv, kontorerhverv og engroshandel. Der må ikke, uanset miljøklasse, tillades virksomheder med udendørs støv- eller lugtfrembringende produktion eller oplag.

 • B% max 60

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 60 for hver ejendom.

 • Max 8½ m

  Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 8½ m med udnyttelig tagetage.

 • Opholdsarealer for erhverv

  Der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer.

 • Virksomhedsstøj 60

  Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til:

  • max 60/60/60 dB(A) uden for egen grundgrænse i området,
  • max tilladte støj i naboerhvervsområder,
  • max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder blandet bolig og erhverv) og ved boliger i det åbne land,
  • max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
  • max 45/40/35 dB(A) i områder med lav boligbebyggelse.

 • Klasse 3-5

  Der kan placeres virksomheder og anlæg, der i Håndbog om Miljø og Planlægning er klassificeret i klasse 3 til klasse 5. Klasse 3-5 virksomheder har en påvirkning på omgivelserne, der strækker sig fra en mindre grad af påvirkning til en ret belastende påvirkning.

 • Trafikbetjening

  I området skal der sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening.

Bindinger

 • Isolinje for vejstøj

  Inden for støj-isolinjen må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinjen.

 • Isolinje for vejkantstøj

  Inden for støj-isolinjen må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien

 • Vådområderestriktioner

  Etablering af søer, vådområder eller lignende, der tiltrækker fugle, kan kun ske efter aftale med Esbjerg Lufthavn og efter gældende retningslinjer fra Statens Luftfartsvæsens.

 • Skovrejsning ønsket

  Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede skovrejsningsområde må der foretages privat og offentlig skovtilplantning.

 • Kollektiv varmeforsyningspligt

  Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

 • Jordforurening områdeklassificering(Fagdata)

  Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i byzone, skal det vurderes, om området skal undtages af områdeklassificeringen.

 • Mini- og mikromøller

  Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

 • Hovedvandledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af hovedvandledning. De viste ledningstraceer er vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

 • Håndterbar oversvømmelsestrussel

  I områder med håndterbar oversvømmelsestrussel skal der foretages nærmere undersøgelse, før der eventuelt planlægges for ny bebyggelse.

 • Reserveret jernbanetracé

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af jernbanestrækninger til togdrift.

 • Isolinje for centerstøj

  Inden for støj-isolinjen må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien.

 • Hovedkloakledning

  Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af hovedkloakledning. De viste ledningstraceer er vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

 • El-jernbanedrift

  I områder langs jernbanetracé, hvor der planlægges for eldrift, må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer eller vanskeliggør elektrificering af togdriften.

 • Isolinje for jernbanestøj

  Inden for støj-isolinjen må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien.

 • Jordforurening V1(Fagdata)

  På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

 • Isolinje for virksomhedsstøj

  Inden for støj-isolinjen må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien

21-030-110